Miinju Xiiwo Ittisate Hananfoonni Pirojekituwa yannatenni Gooffe Loosu Aana Hosso!

Pirojekituwa hanafama hexxote. Hexxo manchi beetti heeshsho sufissanno yine ammannanni. Ga’a sa’annoe’’, ga’a looso afi’reemmo; ga’a coomminore...

Mittimma Diinge Itophiya Billaallisate Hiixata Gumiweelo Haaqeeti!

 Itophiya Woxxate Baalanti Keeru Doorshubba Gumulama Hasiissannonsa!

Shiimu Batidhe Shetissankera Kaayyo Aa Dihasiissanno!

Anjesinni Galtinosi Ajuuja Adda Assi’rino Wedellicha

Fayyimmate owaante hala’lituro fayyimmansa garantinonna laashshaano daga heedhanno. Xaginatu uurrinsha horo leeltannosihu fayyimmate owaante hoongenni Umisi fayyimma...

 “Gobba`yara Loose Lopheemma; Gobba’yano Soorreemma” Dukko Bereket Worqu

Bunu Handaarinni 40 Diro Suffino Ogimma

Kalaqote Loosinni Guutanni Noo Atileeticha

Donu Barra Ayirrisa Maayra Hasiissu?

Kalqete donu barri Halantino Mootimma Rosunniti, Saayinsennitinna Budu Uurrinsha (UNESCO) Awuroppu kiironni Dotteessu aganira diru dirunkunni ayirrisanno....

Hareri Daga ayimmate Xawishsha

Wirro Qeelle

 ‘’Fichee Cambalaalla’’ Budu Heellicho

Hashshu Tuqa

Yanna bire albi yannaati. Mitto mancho mooraano hashshu tuqa minesi noosire moortara dagganno. Dagge afinota affuro agurte...

Quuphicho, Dinnichanna Buna

Bakkalcho   Onkoleessa 18, 2014 M.D

 Heeshshote Waagi Me“eho?

Sidaamu Qooqqowira Daanno Sanbata Wedellu Olompiikete Heewo Harinsannita Xawinsoonni.

Hawaasi Quchumira Onkoleessa 21/2014M.D Sanbatu barrinni hananfe harinsanni Olompikete heewora balaxote qixxaawo loossa jeeffinota Qoqqowunniti Ispoortete Komishiine...

Kilawe dironsa 17 woro qacale ooso woraddatenni filatenni pirojektete hanqafantanno gede assate loossanno

Kalqete Boowe Itophiyaho

 Sidaamu Buni Lekkate kowaase kilawe Boowe kaysate Assitanni Noo Harinsho Suffino.

Tuganno Dhibbi (EPILEPSY) Noonsarira Kiwiriite Su’niissa Horo noose?

Tuganno Dhibba (EPILEPSY) Tuganno dhibbi noonsa mannira kibiriite wiliishsha horo uytanno? diuytanno. Tuganno dhibbi (Epilepsy) noonsa manni...

Godowinni Noo Amuwi Aana Kalaqantanno Mundeete Xiiwo (Preeclampsia)

Macca Macciweelsitanno Huuro

Wodanu daafura Xisso

Hiittoo Paaralaama?

Ella 14/2013 M.D ha’rino gobboomu doorshira huuro aate harinsho daga guto qiidinna xeennu hoolinsakkinni guurate fulatenni huurose...

“Lophinoommo Gari Ga’anke Biifisanno Gede Assa Dandiineemmori Ninkeenti’’ – Dukko Turrufaat Belayneh Ambo Yuniversite Seeru Amaalaancho

Chaarterete Wodho Diiginohu Ga’labbote Amaale Mini

Bakalcho

Mootimma Diigaancho Sokko Amadde Millissanno Bissa Aana Adhitanno Qaafo Kaajjishshe Suffannota Egensiinsi

Addis Ababa:- Mootimma dagate ha`litinore labbe diigaancho sokko amadde millissanno bissa aana adhitanno qaafo kaajjishshe suffannota egensiissu....