Budenna Balchooma Affino Ilama Kalaqate Dilaala

Abrahaam Saamueel Donna amammandannikkitanna amammandannita yine lamewa bandanni. Amammandannikki Donna yinanniri giddo budu Donna afantanno. Tini Donna,...

Muuzeemete Qeechi Dhaggenna Donna Agare saysate

Fichee Cambalaallate Ayyaani Haaro Diro Ayirrisatenni Sainoho

Kipho Tirranni Gara – Qebeenu Dagawa

Woyyitino Heeshsho Hee`rate Kaa`litanno Amaale

 Abbebech Maatewoos Babbaxxitino korkaattanni barru baala heedhanno`ne heeshsho giddo duuchunku coy giwiseenna`ne maano assate hasattonna kakkaooshshu ki`newiinni...

Nabbabbe /Nabbabbinoonte!

Dihiiqqamootto; dihiiqqamatto!

Lubbote keeshshattohu mittu dirira callaati!

Afirikaho Faradu Ispoorte Shaampiyoonira Itophiya Riqibbannore Bandoonni

 Abrahaam Saamueel Itophiyaho Faradu ispoorte assooseeshiine daanno diro Aljeeriyaho qixxeessineenna harinsanni Afiriku Faradu Ispoorte Shaampiyoonira gobboomu gaamo...

10 Kumi Meetire Saate Wonshate Heewo Hawaasa Harinsanni

Instiraakter Daanieeli Waaliyoota Yannate Geeshsha Massaganno

Itophiyu Kalqoomu Teenisete Heewo Qixxeessitanno

Araadimma Gargadhate Dagoomittete Yawo

Abbebech Maatewoos Dokiter Biiniyaam Shimellis, tenne borrora yine su`masi soorrinoonnihu; wedellichahonna xagisote dokitereeti. Rosunnino gumaamo, maatesiwinni baxxino...

Illacha Ho`linoonnihu Parkiinseni Dhibbi

Keeraa`mitinokki/Fayyaaleessimma Xe’ino Saga`la – Anfikkinni Shaanno Dhibba

Yaaddo Ikkitanni Daggino Dhibbuwa

Hiittoo Paaralaama?

Ella 14/2013 M.D ha’rino gobboomu doorshira huuro aate harinsho daga guto qiidinna xeennu hoolinsakkinni guurate fulatenni huurose...

“Lophinoommo Gari Ga’anke Biifisanno Gede Assa Dandiineemmori Ninkeenti’’ – Dukko Turrufaat Belayneh Ambo Yuniversite Seeru Amaalaancho

Chaarterete Wodho Diiginohu Ga’labbote Amaale Mini

Bakalcho