“Woloottu gobbuwa miinja irki’ne hee’rate laooshshe hiiqqine meessaneete dandaate sharramanna gobba galle loosa hasiissanno” Pirofeeser Beyyene Pheexiroos Itophiyu Sooshaale Di/Paarte Murricha

Itophiyu Baaru furcho heedhasera hasiisanno. 120 miliyoone daga nooseta hendanni; kayinnilla Baaru furcho dinose. Kunino, haammata daga noose gobba qansootu hasatto wonshate ragaanni xaaddanno mitiimmuwara leodtenni wole hekko kalaqannoho. Konnira, Baaru furcho... Read more »

“Pilaastike horoonsi’nummo gedensaanni kalaqama daaffannokki garinni tungeemmo garanna wirro horoonsi’ra dandiineemmo hayyo kalaqa noonke” Kalaa Shittaye Yumura Sidaamu Qo/Du/Qo/Ag/Di/Ga/Bi/Qara Dayrekter

Diilallote akati soorro korkaatinni kalaqantanno qarrubba dandiine sa’nannihu diilallote akati soorrama kalaqantannokki gede assannoha haanja miinja gatamara dandiinirooti. Itophiyuno xaa yannara diilallote akati soorrora reqeccaabbino gobbuwanni mitte ikkitinota kullanni. Konne qarra tirateno... Read more »

“Mootichinke Yesuusi Kiristoosi keerenke ikkinota rosiisinonke garinni,amma’note uurrinshuwano keeru daafira rosiisa agarantannonke” -Paaster Yooseef Yotona

Wo’manti Kiristinnu amma’no harunsaano hawalle tayxe Mootichu Yesuusi Kiristoosi kaote ayyaanira iillishi’ne! iillishinke! Ayyaana laise Itophiyu Wongeelu Roobooti amma’note mini loosu massago boorde gambisaancho, Sidaamu qoqqowi Wongeelu amma’no minna boordete gambisaanchinna hattono... Read more »

“Gobboomu Baanke biddissi garinni Baankubba dagoomaho manaadda woxu suuqonna liqoote owaante aa doorshansa ikkikkinni gadachonsaati” -Kalaa Taaddese HaxxiyyaSidaamu Baanke Qara L/Gumulsiisaancho

Kalqoomu ikko gobbanniha woxu amanyoote woyyeessatenna miinju dhuka lossate Baankubba jawa qeecha amaddanno. Itophiyahono xaa yannara kiirotenni 30 ale ikkitanno Baankubba afantanno. Kuri mereerinni Sidaamu Baanke mittete. Baanke dhaggesenni manaadda woxu suuqonna... Read more »

”Quchumaho afantanno babbaxxitino faabrikkara xaa yannara 6 kumi ale ikkitanno qansooti loosu kaayyo afidhino” – Kalaa Addunya Felleqe Macciishsho Qu/Maazzagaajji Loosu Harisaancho

 Itophiyu diru kiiro garinni 2000 MD diro ikkeenna miliniyeeme yini yannara safamino. Quchumu miliniyeeme e’u yannara safaminoha ikkasinni baychu su’minna diru kiiro ledo amadisiisaminohunni “Macciishsho Miliniyeeme” yaamame su’mamino. Safaminkunni tayxe 16 diro... Read more »

“Amaalamme gobbanke afantanno qarri giddonni fushshino yitannoti jawa murci’raanchimma daganniwa no” -Ambaye Ogato(Dr)Gobboomu amaalammete komishiine komishinere

Gobboomu amaalamme rumuxxinoha gobboomu sumimmete hoonge, kipho tirate horote aana hossannotenna mittu dani kipho tirranni hayyo ikkitanna wole widoonni yekkeerotenni addi addi horonna hasatto riqibbanno bissa uyine adhate wodhonni badooshshensa tidhitanno hayyooti.... Read more »

“Aanino diri goofimarchira 13nti Terbayinna looso hanaffanno” – Aregaawi Berihe (D/r) Ha/ ko/ qi/bo/ mi/ qa/ loosu gumulsiisaancho

Babbaxxitino kalqete sharrenna gobbate giddono afantanno jajjabba mitiimmubbanni buximate ledo heedhino gobba; dagate heeshsho soorritara dandiitanno liqoo uyinonkena Abbayi aana wolqa kalaqate gatamadhino yitu woyte ho’litu. Kaa’looshshinsa daga xoxxoo quruuxxanni hegerera heedhanno... Read more »

“Ficheenna Cambaalaalla umo umose dandiino ayirrinsanni amanyootenna akata afidhino” – Kalaa Tafarra Ledamo Sidaamu Qoqqowi /W/T/Ispoortete Biiro Woga, Dhaggenna Donu Xii/La/Day/Dayrektere

Sidaamu daga umisenni sa’e gobbatenna kalqete ikka dandaanno donanna bude afidhino dagaati. Kuri mereerinnino: Affino, Fichee Cambalaalla, Ciratto, Seeru, Halaalu, kaa’lammenna woloottuno giddonsa kalqe rosiisara dandaannoha haammata budenna balchooma giddose amaddino dagaati.... Read more »

“Tini Abbayi kofatto haammata ikkine mitto; mitto ikkine haammata ikkinoommota leellishshino jawa Itophiyu daga sumudankeeti” – Kalaa Kifile Hammeesso

Bayi’riidi Itophiyu haaroo’mate kofo ijaarshi safote kincho tungoonnihu Badheessa 24/2003M.D ikkanna; tayxe 13ki diro ikkino yaate. Ijaarshu loosi yinoonni yanna giddo gumulama hoogirono; gufi’rasira qara qara korkaatta badatenni wirro garunni ijaaramanno gede... Read more »

“Hospitaalenkera addintanni hasiissanno xaggaati yinannire yannatenni shiqishate ragaanni xaa yannara xibbuunni 95% iillinoommo” -Kalaa Zennebe Turce Adaare Xa/Hospitaale Loosu Harisaancho

Keeraanonna fayyimmansa agarantino qansoota kalaqate isilanchimma noohanna taalo ikkino fayyimmate owaante baalunku dagoomi afi’ra dandaanno gede handaarunni loonsanni hee’noonni. Dagoomaho uynanniti fayyimmate owaante taalonna isilanchimma noota ikkaseno yanna yannatenni keennanni laanfenna kaajjado... Read more »