Saadate fayyimma woyyeessate 3.5 miliyoone birra fulo assinoonni laaboraatoore Hawaasi quchumira ijaarroonni

Hawaasa:- Qoqqowoho saadate sirchonna, ceattote hayyo woyyeessate loonsanni hee`noonnita Sidaamu Qoqqowi Saadate Jiro Latishshi Biiro egensiissu. Biirote Layinki sooreessi Dr. Miliyoon Yote xawisanni; qoqqowoho saadate sircho woyyeessatenna fayyimmansa agarantino gede assate loonsanni... Read more »

 “Daafamme kalqoomu deerrinnino ikko gobbate deerrinni jawa gawajjo iillishshanni no” -Kalaa Shittaye Yumura

Addis Ababa:- Qooxeessu daafamme gargarate qoqqowu deerrinni muli yanna giddo millimillo hananfoonnita Sidaamu qoqqowi dubbu qooxeessu agarooshshinna diilallote akati soorro biilloonyi egensiisi. Biilloonyunnihu qaru dayrekterichi kalaa Shittaye Yumura Itophiyu pireesete uurrinshara xawisino... Read more »

 Aantino goyirete yannarano 98 kume hektaare ali baatto qara qara ikkino gidinni diwate mixo amandoonni

Qoqqowoho badheessu yanna loosi mixotenni amandoonnihu aleenni gumulamanni afamannota Sidaamu qoqqowu Irshunna kalaqamu jiro latishshi biiro xawissu. Xaphooma 112 kume ali hektaare baatto addi addi wixinni diwantinota biiro buuxissino. Sidaamu qoqqowi Irshunna... Read more »

 Tayxe rosu dirinni qoqqowoho 11 kumi ali rosiisaanonna rosu mini massagaano ikkadimmate keeno fonqolo adhitino

Addis ababa:- Rosu isilanchimma buuxisiisate rosiisaanote dhukanna ikkadimma kaajjisha balaxo uyinanni hajo ikkase Sidaamu qoqqowi Rosu Biiro egensiissu. Konnirano seedanna harancho yanna qajeelsha aanna rosiisaano rosu deerransa woyyeessidhanno hayyo kalaqa hasiissannota Biiro... Read more »

 Hawaasi Yuniversite xaphoomu Ispeshaalayizide Hospitaale reeshshunna hadhaawate buuxo owaante hanaffaraati

Addis Ababa:- Hawaasi Yuniversite xaphoomu Ispeshaalayizide Hospitaale reeshshunna hadhaawate ledo amadisiisantino buuxo owaante muli yannagiddo hanaffannota xawinsi. Hawaasi Yuniversite Riferaale Hospitaalenna xaginaatu Kolleeje qaru Dayirikitere (Halamaanchu pirofeeser) Alemu Xa’miso Itophiyu pireesete uurrinshara... Read more »

 “Sa’u tonne aganna giddo 52 kumi wedellira loosu kaayyo kalanqoonni”-Loosu Dandootenna Interpirayizootu Latishshi Biiro

Addis Ababa:- Sa`u tonne aganna giddo 52 kumi wedellira loosu kaayyo kalaqa dandiinoonnita Sidaamu qoqqowi Loosu Dandootenna Interprayizootu Latishshi Biiro xawissu. Biiro baajeettete dirinni 61 kume wedellira loosu kaayyo kalaqate mixidhinotano xawinsoonni.... Read more »

 “Gutu dhaggenni sumuu assanno buusinni daganke mittimma buuxissanno loossa loosantanno” -Xaphoomu ministirchi Abiy Ahimed (Dr.)

Addis Ababa:- Kinchunninna simintotenni loonsanni buusinni calla ikkikkinni gutu dhaggenni sumuu assanno buusinni daganke mittimma buuxinseemmo yiino; Xaphoomu ministirchi Abiy Ahimed (Dr.). Xaphoomu ministirchi Abiy Ahimed (Dr.) Abbay xashshi aana ijaarroonni buusa... Read more »

Lolahohonna baattote fottoqamara reqeccaabbino qarqarto bande balaxote qorophishshu looso loonsanni hee’noonni

Tayxe badheessu yannanni qoqqowoho baalante qarqartora rosaminohu aliidi xeeni hee’rannota Sidaamu qoqqowi danote bidhatto loosu massago komishiine xawissino. xaa yannarano qoqqowoho baalante woraddara rosaminohu aliidi xeeni hee’rasi komishiine uurrinshankera kultino. Qoqqowu danote... Read more »

 Quchumaho qara dagate hasatto ikkitino safote latishshuwa aana illachinshe loonsanni hee’nooonni

Addis Ababa:- Girji quchumi Soojaati Sidaamu zoone giddo afamanno Hookkote woradi hundaanni afamannoha ikkanna quchumu umisi pilaane afi’re 2002M.D maazzagaaja ikkino. Quchumu lophonna safote latishshi iillo ledo amadisiisaminohunni Itophiyu pireesete uurrinsha bilbilunni... Read more »

Sa’u honse aganna giddo 3 miliyoone ale daa”ataano Qaqqowo daa”attino

Addis Ababa:- Sa’u honse aganna giddo 3 miliyoone ale daa”ataano Sidaamu qoqqowo daa”attinota Qoqqowu Woga Turizimenna Ispoortete Biiro egensiissu. Biirote Layinki Sooreessinna turizimete handaari sooreessi kalaa Abbebe Maarimo Itophiyu pireesete uurrinshara xawisino... Read more »