Tattaaffii cimaa badhaasa meedaaliyaatiin dabaalame

“Hoggansa Ministira Muummee Abiyyi Ahmadiin (‘PhD’) bu’aaleen hojiilee damee qonnaa ceessisuufi injifannoowwan cimaa midhaan nyaataatiin of danda’uurratti hojjetamaniin galmaa’an Afrikaaf dadammaqina guddaa uumaniiru. Doktar Abiyyi mul’ata, hoggansaafi kutattummaa wabii nyaataafi dhiyeessii nyaata... Read more »

 Misooma horsiisee bulaa badhaadhina walootiif

Seenaa biyya kanaa keessatti baruma dhufaa darbaa dagatamee kan ture hawaasni horsiisee bulaa, yeroo ammaa akka damee murteessaa dinagdee biyyaatti ilaalamuu eegaleera. Kana qofa osoo hintaane, keessumaa jijjiiramaa as tarkaanfiiwwan jiruufi jireenya... Read more »

 Araaraafi dhiifamni duudhaa jireenyaa keenya guyyuu ta’uu qaba

Dhalli namaa seera jireenyaa uumaan isa badhaase cabsee jireenya eebbaafi abdiin guutames dhabee imala badiisa adabbii bara baraa hordofsiisu akka imale Macaafni Qulqulluun nuuf mirkaneesseera. Haala kanaan namoonni jalqaba harka Waaqayyootiin uumaman... Read more »

 Dippilomaasiin keenya faayidaa biyyaaleessaa keenyaaf!

Itoophiyaan biyya hariiroo dippiloomaasiitiin bu’aa ba’iiwwan hedduu ceete yoo ta’u, kanaanis muuxannoo waggoota dheeraa kan qabduu, birmadummaashee barootaaf eegsiftee kan jiraatteefi hundeessituu dhaabbilee idil addunyaa hedduu taateetti. Imaammmanni dhimma alaa biyyootaa ibsama... Read more »

Waliigaltee cabiinsa barootaa fayyisu

Gaanfi Afrikaa Itoophiyaa, Ertiraa, Somaaliyaafi Jibuutii hammateefi ardii Afrikaatti kutaan gara bahaa naannawa humnoonni addunyaa ijaafi qalbii irra buufataniidha. Duraan naannawa kana iddoo xiyyeeffannoosaanii ijoo taasisanii kan turan biyyoota ‘irree cimaa’ qaban... Read more »

 Baga ittiin isin ga’e!

 Mucaan nuu dhalateera, ilmis nuuf kennameera; humni mootummaasaa gatiittiisaarra jira; maqaansaa, “Gorsaa, dinqii, Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, angafa nagaa” ni jedhama.” (Raj. Isa. 9:6) Ayyaana Dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bara... Read more »

 Ikoo turizimii Wancii-Dandii bu’aa yaadama haaraa

Yeroo baay’ee Itoophiyaan, keessumaa Oromiyaan qabeenya uumamaan badhaatuudha yommuu jedhamu barteedhumaaf waan jedhamu nutti fakkaata. Dhugumaan wanti yeroo dhihootii as argaafi dhaga’aa jirru garuu waan kana nuu mirkaneessuudha. Bakkeewwan hawwata turizimii kaka’umsa... Read more »

 Balbala nageenyaa banametti fayyadamuun…

Qabeenyi guddaan dhala namaa kan homaanuu bakka bu’uu hindandeenyeefi daran qaaliin nageenyaafi tasgabbiidha. Dhabamuun nageenyaa gufuu misoomaafi waliin jireenya lammiilee ta’uu bira darbee guddina biyyaa quucarsuun gadadoo hinmalleef ummataafi biyya saaxila. Daandiin... Read more »

Humna Qilleensaa samiin kan jajjabeewwanii ta’uu mirkaneesse

Raayyaan Ittisaa Itoophiyaa akkuma addunyaattuu humna gama hundaan maqaa gaarii qabuudha. Raayyaan waggaa 116ffaasaa baatii Onkoloolessaa darbe kabajate kun naamusa loltummaa goonfaterraa ka’uun biyyoota ergama kabachiisa nagaa qabatee deeme hundatti gootummaa, gaachanummaafi... Read more »

 Heddumminaafi walqixxummaa utubaa tokkummaa biyyaalessaa

Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa har’a, Sadaasa 29 bara 2016 kabajamaa jiru bu’aa qabsoo waloo sabootuma kanneeniiti. Sarbamni eenyummaa, aadaa, duudhaafi seenaa waggoota 150 oliif ture qabsoo ummatoota cunqurfamootiin hunkutaa’ee wabii heerawaa... Read more »