Adaanaa Shuumee: Dargaggoo ogummaa fayyaa baratee hojii qonna qindaa’aarratti hirmaachuun milkaa’aa jiru

Dargaggoo Adaanaa Shuumee Naannoo Itoophiyaa Giddugaleessaa, Godina Guraagee, Aanaa Imdibir, Magaalaa Imdibir jiraata. Dargaggoon kun Ogummaa Fayyaatiin Yunivarsitii Finfinneerraa eebbifamuun waggaa lamaaf qondaala fayyaa ta’uun Finfinneetti hojjeteera. Isa booda gara Magaalaa Imdibiritti... Read more »

 Afaan dhalootaatiin barachuu: dhaloota egeree gaarii qaban horachuuf

Afaan dhalootaatiin barachuun faayidaa gosoota hedduu akka qabu qorannoowwan garaa garaa ni mirkaneessu. Faayidaa afaan dhalootaatiin barachuun qabu keessaa inni tokko sirna barnootaa keessatti yemmuu ta’u, innis daa’imman ykn ijoolleen afaan dhalootasaaniitiin... Read more »

 “Bilisummaan guddaan yeroo ammaatti barbaachisu kan dinagdee horachuuti” – Dargaggoota Diyaaspooraa

Dargaggoo Obsaa Nuhoo Goobanaa, waggoota kurnan darbaniif sochii invastimantii biyyattii keessatti hirmaachuuf tattaaffii cimaarra kan jiru yemmuu ta’u, bu’aafi ba’iin jiru ulfaataa ta’us yeroo ammaa kana invastimantiiwwan lama eegalchiisuuf yeroo gabaabaatu isa... Read more »

 Waldaa Kuduraafi Fuduraa Yaamiinii: Gurmuu dargaggootaa qarshii kuma 35n hojii eegalee gara invastarummaatti ce’aa jiru

Waldaan Kuduraafi Fuduraa Yaamiinii Naannoo Itoophiyaa Giddugaleessaa, Godina Guraagee, Aanaa Chahaa, Ganda Farxarqi Wadiirootti argama. Waldaan kun misooma jallisiitiin kuduraaleefi fuduraalee adda addaa lafa heektaara 30 ol irratti omishuudhaan gatii madaala’aan gabaaf... Read more »

Laggasaa Taaddasaa: Dargaggoo lafa xiqqaa qotuun milkii guddaa argatee gara invastarummaatti ce’aa jiru

Itoophiyaan bara 2014/2015 sadarkaa biyyaatti lafa hektaara miliyoona 1.3 jal’isiidhaan misoomsuun qamadii kuntaala miliyoona 50 ol omishuu dandeesse. Baruma bajataa walfakkaataa keessattis omisha gannaatiin oomisha qamadii kuntaala miliyoona 100 ol walittiqabuuf kan... Read more »

 Lubbuu waggoota 17 booda du’aa ka’e ija dargaggootaatiin

Du’anii waggoota 17 booda du’aa ka’uun akkamiin? Kun raajii attamiiti nama jechisiisuunsaa waan oolu miti. Eeyyee, lubbuu erga du’ee waggoota 17 lakkoofsisee ka’etu jira; gurri maal nudhaga’a jechuun keessan hinoolu. Lubbuun kunimmoo... Read more »

 “Galaa guddaan dargaggootaa deeggarsa maallaqaarra ogummaawwan bu’uuraa jijjiiramaaf isa gargaaran leenjiidhaan gonfachuudha” – Ergoggee Tasfaayee (PhD)

Dargaggummaan umurii dhala namaa keessaa isa yeroo baay’ee hawwamaafi murteessaa ta’eedha. Bara humni jiru, bifa tolan, bara hojjechuuf yeroo qaban, bu’anii ba’uun, ari’anii qabuuniifi dheessanii jalaa bahuun namaaf salphatuudha. Filannoon jireenyaa kan... Read more »

 “Tajaajila elektirikii dhabuun madda rakkoo hojidhabdummaa keenya isa olaanaadha” – Dargaggoota Magaalaa Addis Boodarii

Boodariin magaalaa xiqqoo Naannoo Itoophiyaa Kibba Lixaa, Godina Daawuroo, Aanaa Loomaatti argamti. Magaalattiin kun Hidha Madda Humna Elektirikii Gilgal Gibee-III (3) irraa fageenya kiiloo meetira shaniirratti argamtus tajaajila ibsaa elektirikii hinqabdu. Tajaajilli... Read more »

 Waliigalteen Itoophiyaafi Somaalilaandi aadaa waliin hojjachuu Afrikaanotaatiif bu’uura kan ta’uudha” – Gumii Dargaggoota Afrikaa

Itoophiyaafi Somaalilaandi waliigaltee waliin hojjachuu dhiheenya kana waliimallatteessan ilaalchisee akkuma qaamoleen waliigalticha sirnaan hubatan jiranitti kanneen bu’uura waliigaltichaa osoo sirnaan hinhubatiin qeeqaniifi akka waan Itoophiyaan humnaan qaama biyya tokkoo qabachuuf socho’aa jirtuutti... Read more »

 Dorgommii Haroo Wancii: Bashannansiisaa ispoorteessitoota ciccimoo horachuu jalqabe

Haroo guyyaa tokkotti yeroo sadiif bifa jijjiirratu ykn guyyaa tokkotti bifa sadii horatu. Yeroo ganamaa ykn obboroo carallaan biiftuu irra bu’e akka calalaqu ta’uudhaan bifa miidhagaafi hawwataa uummatu. Yemmuu lafti guyya’ee biiftuun... Read more »