Ijaarsawwan aadaa, duudhaafi eenyummaa Oromoo dagaagsuuf Finfinneetti xiyyeeffannoon adeemsifamaa jiran

Sirnoota darban keessatti Oromoofi Finfinnee adda dhiibuudhaan aadaa, duudhaafi Afaan Oromoo Finfinnee keessatti akka hindagaagne taasifamaa tureera. Magaalaa Finfinnee bakka sabaaf sablammoota biyya keenyaa bira darbee lammiileen biyyoota alaa kabajaan keessa jiraatanitti... Read more »

 ‘Muqaddamaafi Manaazila’

Godina Harargee Lixaa, ummanni Aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddee dursa sanyii facaasan (‘Muqaddama’)fi waqxii sanyii (‘Manaazila’) akkaataa ittiin yeroo ilaalan qaba. Ummanni Oromoo beekumsawwan garagaraa keessaa raaga haala qilleensa cimaa kan waggaa... Read more »

 Mana Murtii Aadaa: Sirna Oromoorra darbee saboota biroos hawwachaa jiru

Manneen murtii aadaa seera aadaatiin hojjatan akka hundaa’an kan tumame labsii lakkoofsa 240/2013 jalatti yemmuu ta’u, kunis qaama adeemsa duudhaa ganamaatti deebi’uuf sadarkaa Oromiyaatti taasifamaa jiruuti. Bakka manneen murtii aadaa kunniin itti... Read more »

 Irreecha Tulluurratti maaliif dhiiga buusu?

Dhiigi cubbuu namaafi biyyarraa dhiqee Waaqa waliin araara buusa jedhamee amanama. Waa’ee qulqulleessuu dhiigaafi aarsaa yoo kaasnu kan waan kana raawwatu Oromoo qofa miti. Amantileen addunyaa kanarra jiran kan warra Kiristaanaa keesumaa... Read more »

Faawundeeshinii Artisti Alii Birraa: Kaayyoofi mul’ata artistichaa milkeessuuf hundeeffame

Faawundeeshiniin Doktara Kabajaa Artisti Alii Birraa dilbata darbe (Waxabajjii 16 bara 2016) Finfinnee Hoteela Iskaayilaayitiitti bakka aanga’oonni mootummaa olaanaa naannoo Oromiyaafi federaalaa, maatiin artistichaa, Abbootii Gadaa, Haadholiin Siinqee, abbootii qabeenyaa, artistootaafi keessummooni... Read more »

Irreecha Tulluu

Kutaa 3ffaa Kadhannaa Irreecha Tulluu irratti gaggeeffamu Irreechi tulluu irreecha itti Waaqa kadhatan yoo ta’u, ergaansaas: rooba nagaa nuu roobi, cabbiifi qilleensa hamaa nu oolchi, roobii sanyii nuuf biqilchi, kan biqiletti ija... Read more »

Irreecha Tulluu

Kutaa 2ffaa Tulluun maaliif filatame? Akka amantaafi falaasama Oromootti, tulluun bakka samiifi lafti itti Walquunnamu jedhamee amanama. Tulluun madda bishaaniiti, bishaan ammoo lubbuudha, tulluu golgaadha, dhukkuba kallattii masaanuun nurra dabarsa, dahoo bineensotaati,... Read more »

Irreecha Tulluu

Sabni Oromoo ummatoota Afrikaa gara kaaba bahaatti argaman keessa isa tokko. Sabni kun saba aadaafi amantii ofiisaa qabatee baroota dheeraaf jiraachaa tureedha. Oromoon ummata Waaqa tokkotti amanu malee waantota namaan hojjataman kan... Read more »

 Sirna haqni dabde bakkatti deebitee warri wal miidhe itti araaramu: Sirna Gumaa Baasuu

Oromoon aadaafi duudhaalee sirnoota garaa garaatiif ittiin dhimma bahu bocatee jiruufi jireenyasaa ummata ittiin jiraachaa tureefi ammas bakkoota tokko tokkotti ittiin bulaa jiruudha. Duudhaalee gabbataa ummanni Oromoo nama nama ajjeesse tokko ittiin... Read more »

Waliigalan alaa galan; alaa galan maqaa tolan

(Waamicha Nageenyaa Afyaa’iin Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Adurahmaan taasisan guutuusaa) Nageenyi bu’uura ummataati; wabiin nageenyaa ummata keenya. Nagaafi tasgabbii ummataa mirkaneessuuf ammoo, duudhaalee qabnu fayyadamnee tokkummaa yaadaafi ilaalchaa dagaagsinee fedhiifi faayidaa ummata... Read more »