“Akka nama haadhaafi abbaa dhabeetti osoo gadda keessa jirruu harmi gu’e mirgise, ijji raajii arge, gurri aaga dhagahe” -Obbo Ramadaan Alihajii

Barri 1996 baatii sadaffaan nuuf gadda cimaa ture, boonyee mankaraarree akka nama haadhaafi abbaa dhabeetti imimmaan keenya lakkuu lakkuu ofirra lolaasnee boqonnaa sammuu keenyaa, madda haara galfii, irbaata guyyaa keenyaatu nuharkaa bahe,... Read more »

 “Yaadamni haaraan carraawwan qabnu adda baafnee ittifayyadamuun hiyyummaa keessaa ba’uurratti xiyyeeffata” – Obbo Usmaan Surur

Keessummaan Bariisaa torban kanaa Naannoo Itoophiyaa Giddugaleessaatti, Sadarkaa Pirezidaantii Ittaanaatti, Qindeessaa Damee Qonnaafi Misooma Baadiyyaafi Hogganaa Biiroo Qonnaa naannichaa Obbo Usmaan Sururi. Gaafdeebii dhiyeenya haala qonna waliigalaa naannichaarratti xiyyeeffachuun Obbo Usmaan waliin... Read more »

 “Nageenya naannoofi ollaa keenyaa yoo eegneedha nageenya biyyaa mirkaneessuu kan dandeenyu”- Obbo Indaashaawu Xaasawu

Keessummaan Bariisaa maxxansa kanaa Pirezdaantii Naannoo Itoophiyaa Giddugaleessaa Obbo Indaashaawu Xaasawu yoo ta’an, gaafdeebii dhimmoota nageenyaa, bu’uuraalee misoomaa, galii, qonna, barnoota, fayyaa, invastimantii, hojiirra oolmaa sagantaa ‘Maaddii Guutuu’ carraa hojiifi walitti hidhamiinsa... Read more »

 “Warraaqsi keenya diina ofirraa qolachuurra darbee ollaaf wabii ta’uudha” – Obbo Geetuu Gammachuu

Mammaaksa tulluu darban biddeenni tulluudha jedhuun biyya keessatti qabsaa’ee diinasaa injifachuu osoo danda’uu biyyaa ba’ee karaatti kan hafe tokko lama miti. Haala qilleensaa mijataa hojjetanii diina ofii seenaa gochuun danda’amu keessa osoo... Read more »

“Jijjiiramaa as Godina Daawurootti hojiileen misoomaa fayyadamummaa ummataa mirkaneessan hedduun raawwatamaa jiru” -Obbo Daawwit Gabayyoo (Bulchaa godinichaa)

Godinni Daawuroo godinaalee Naannoo Ummattoota Itoophiyaa Kibba Lixaa keessaa tokko yoo ta’u, jijjiiramaa as hojiileen misoomaa godinichatti adeemsifamaa jiran fayyadamumnaa hawaasaa mirkaneessafi gaaffiilee misoomaa barootaaf turan hedduu deebisaa jiru. Godinichi iddoowwan hawwata... Read more »

 “Furmaatni jalqabaa rakkoo nageenyaa Itoophiyaa mudataa jiruu aadaa siyaasaa keenya jijjiiruudha” -Obbo Binnaalfi Andu’aalam

Turtiin Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa Ministira Nageenyaa Itoophiyaa Obbo Binnaalfi Andu’aalam waliin taasise akka armaan gadiitti dhihaateera. Gaaffii: Ministeerichi erga labsii bara 2011 baheen hundaa’ee as keessattuu waggoota shanan darbanitti waan hojjachaa ture... Read more »

“Babal’ifannaan daangaa humnaan taasifamu gufuu misooma keenyaa waan ta’eef haqa bakkatti deebisuun misooma ittifufsiisuun furmaata” – Aadde Ikraam Xahaa

 Godinni Harargee Lixaa godina kanaan dura omisha jimaafi albuudaan daran beekamuudha. Haata’uutii dhiyeenya kana keessumaa waggoota sadan darbanitti misooma jallisiin haala hinbaratamneen inisheetivii qamadii babal’isuun eeggattummaa midhaan nyaataa maqsuun godina seenaa hojjetaa... Read more »

 “Injifannoo Adwaa seenaa qeenxee, olaantummaan amantiifi saba tokkoo faarsu hambisuun seenaa waloon akka jiraatu taasiseera” – Obbo Girmaa Namarraa (Hayyuu Seenaa)

Keessummaan Gaazexaa Bariisaa maxxansa kanaa Inistiitiyuutii Qo’annoofi Qorannoo Oromootti, Qorataa Seenaafi Dursaa Garee Qorannoo Seenaa Kaadhimamaa Doktaraa Girmaa Namarraati. Gaafdeebii dheengadda ayyaana Injifannoo Adwaa 128ffaafi seenessa waloorratti xiyyeeffachuun hayyuu kana waliin taasifne... Read more »

“Mootii Abbaa Jifaar keessummaa bunaan simatanii ‘Bunaafi nagaa hindhabinaa’ jedhanii eebbisanii gaggeessu” -Obbo Najiib Abbaaraayyaa (Kantiibaa Magaalaa Jimmaa)

Jimmi magaalota Itoophiyaa Kibbaa dur hundeeffaman keessaa ishee tokko. Magaalaa seenaqabeettiin wiirtuu daldalaa taatee tajaajilaa turte tun jijjiirama sirna mootummaa waliin yeroo tokko ho’aa yeroo kaan ammoo qabbanaa’aa turuunshee ni yaadatama. Magaalaa... Read more »

 “Waggoota lama booda Itoophiyaan maxxansa kitaabilee barnootaatiin of dandeessi” – Pirofeesar Birhaanuu Naggaa

Aangoowwan Ministeera Barnootaatiif kennaman keessaa inni tokko sirni barnootaa biyyattii sirnaan hojiirra akka oolu hordoffii taasisuudha. Kanarrattis sirni barnootaa inni haaraa manneen barnootaa hundatti akka hojiirra ooluufi qophiin kitaabilee barnootaa kanaaf barbaachisan... Read more »