“Imaammanni jijjiiramaa teknolojiiwwan baraa hidhachuufi qorannoo saayinsaawaarratti hundaa’uu gaafata” -Obbo Shimallis Abdiisaa

Manii damee qonnaa keenya guutumatti ceesisuuf qabanne milkeessuuf dhimmoonni akka Itti fufiinsa, saffisa, baay’inaafi qulqullinaa ijoodha. Imaammanni jijjiiramaa kun teknolojiiwwan baraa hidhachuu, akkasumas qorannoo saayinsaawaarratti hundaa’uu gaafata. Kanaafis Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaafi... Read more »

 Dubbiin mareefi marabbaan gaaddisa jalatti furama

Nageenyi jireenya dhala namaatiif utubaadha. Kanaafis dhimma hawaasummaa gaggeeffachuu, dinagdee jabeessuufi siyaasa tasgabbii qabu hojiirra oolchuuf nageenyi jiraachuun akka furtuutti ilaalama. Oromoonis nageenyaaf xiyyeeffannoo addaa kan kennu qofa osoo hintaane dhimma jiraachuufi... Read more »

 “Qaamni kamuu olola qabatamaa hintaane tamsaasuurraa of qusachuu qaba” – Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ajjeechaan miseensa ABO Obbo Battee Urgeessaa irratti raawwates ta’e, ololli ittigaafatamummaa isaa mootummaadhaaf kennuuf deemaa jiru haala kamiinuu fudhatama hinqabu. Mootummaa Naannoo Oromiyaa ajjeechaa qaama hinbeekamneen miseensa ABO Obbo Battee Urgeessaa irratti... Read more »

Qabamuu jaraa dhageessani mitii?

Qabamaniiru jedhu; dhugaa qabamaniiruu laata? adabbii akkamiitu isaanirratti darbe? barsiisaadhamoo kan isaan jajjabeessuudha, ormi maal irraa barata isa jedhu taa’ee yaadeen deebii dhabe. Kanaafuu qabamuunsaanii kun dhugaadhamoo fafakkeessuuf kan kaayyeffateedha laata jedheen... Read more »

 Nageenya hunda keenyaatiif, filmaatawwan nageenyaa jiran hundaan

Nageenyi nama dhuunfaarraa kan eegalu yemmuu ta’u, nageenyi keessoo nama tokkootti eegalu kun guutuu kan ta’u yoo ollaansaa nagaa qabaate qofa. Ollaan nagaa hinqabne immoo mandara nagaa qabu uumuu hindanda’u. Yeroo hedduu... Read more »

 Boonanii malee boo’anii tajaajilamuu hinbarbaachisu

Mootummaan Naannoo Oromiyaa ibsa gaafa Sadaasa 13/2014 baaseen rakkoolee bulchiinsa gaarii akka Bulchiinsa Naannoo keenyaatti mul’atan hiikuuf xiyyeeffannaa addaa kennuun Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa “Taaski Foorsii” Pirezidaantii Ittaanaa MNOn... Read more »

Waa’ee sagalee guddaa dhaabbilee amantii keessaa bahaniirratti haa mari’annu

Rabbi isa asaasee ykn sagaleesaa gadibuusee kadhatu hindhagahu kan jedhu hinjiru; mirgi amantaa fedhan hordofuu seeraan kan kenname ta’us yeroo tokko tokko daangaa seeraa darbanii amantaan kan kootu caala, kan kootu biyya... Read more »

 Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’) yoom, akkamitti jalqabame?

Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’) warraaqsa dubartootaatiin kan jalqabe yoo ta’u, guyyaan kun yeroo ammaa Mootummoota Gamtoomaniin beekamtii argatee waggaa waggaan mata duree gara garaatiin kabajamaa jira. Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’)... Read more »

 Dajjaazmaach Garasuu Dhukii (Abbaa Booraa)

Dajjaazmaach Garasuu Dhukii abbaasaanii Obbo Dhukii Dhabsuufi haadhasaanii Aadde Warqee Elemaarraa Caamsaa 19 bara 1897Godina Shawaa Kibbaa Lixaa, Aanaa Walisoo, Maaruu, bakka addaa Kaaroo jedhamutti dhalatan. Dajjaazmaachi Garasuun maatiisaaniif ilmasaanii 6ffaadha. Dajjaazmaachichi... Read more »

 Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaa

Abbootii Gadaa, haadholii Siinqeefi abbootii amantii dabalatee kutaaleen hawaasaa gara garaa naannoo Oromiyaarraa dhufan Roobii darbe Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaa haala daran miidhaguun ijaaramee tibbana eebbifame daaw’ataniiru. Injifannoon Adwaa weerartuu dhaloota gabbarsiisuuf,... Read more »