Maaddii Guutuu: Sagantaa yeroo gabaabaa keessatti bu’aa olaanaa argamsiisaa jiru

Sagantaa ‘Maaddii Guutuu’ jiraattonni magaalaafi baadiyyaa dhuunfaadhaanis ta’e gurmaa’anii horsiisa lukkuu, horii aannaniifi kanniisaa akkasumas omisha kuduraaleefi fuduraalee gara garaatti bal’inaan akka hirmaatan taasisuudhaan midhaan nyaataan of danda’uurra darbanii galii dabalataa argachuun... Read more »

 Ganna 76tti saayikilii oofaa, qolee ba’aa baatee qabsoo jireenyaa taasisu

Godina Haragee Bahaa naannawa Magaalaa, Awwadaay dachee Sheekfiniintu biqilche, bara 1940 addunyaa kanatti dhufuun bu’aa bahii hadhaa’aafi qabsoo jireenyaa, tokko lama jedhanii dhandhamuu eegalan. Isa ‘ilmi miila fageeffatu waa olkeewwata’ jedhan dhagahuun... Read more »

Gumaacha Invastimantiin Qonna Qindaa’aa Kana’aan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf taasisaa jiru

Invastimantiin Qonna Qindaa’aa Kana’aan Naannoo Itoophiyaa Giddugaleessaa, Godina Kambaataa, Aanaa Daamboyaa, Ganda Heegootti argama. Abbaan qabeenyaa invastimantichaa Obbo Adimaasuu Arficcoo jedhamu. Gandichi omisha loowwan aannanii sanyiinsaanii fooyya’aa ta’an horsiisuufi omisha aannaniitiin beekama.... Read more »

 Ijaarsa Hidha Abbayyaafi hirmaannaa ummataa

Guyyaan ijaarsi Hidha Haaromsaa Guddichaa Itoophiyaa (HHGI) ittijalaqabame Kibxata darbe mataduree, “Gamtaadhaan dandeenyeerra” jedhuun kabajamera. Kamisa darberraa eegalees torban boondii guutummaa biyyaatti adeemsifamaa jira. Torbee boondii kanaan qarshii miliyoona 100 walittiqabuufis kan... Read more »

“Oggaan hidhi Haaromsaa bishaan qabachuu eegaluufi humna maddisiisuu jalqabuu dhagahu imimmaantu ija na guute” – Amaan Alii (Kaadhimamaa ‘PhD’)

Ijaarsi Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa waggaa 13n kana, Bitootessa 24 bara 2003 qajeelfama, “Injiinaroonniifi maddi maallaqaa numa” jedhuun jalqabamee harka 95 irra gaheera. Waggaa 13ffaan ijaarsi hidhichaa itti eegalame kun barana mataduree,... Read more »

 “Bakki qorannoo arki’olojii ‘Awaash Malkaa Qunxurree’ dhiyeenyatti ‘UNESCO’tti galmaa’a” – Obbo Fakkasaa Gammachuu

Godinni Shawaa Kibba Lixaa godinaalee Oromiyaa 21n keessaa tokko yoo ta’u, iddoowwan hawwata turistii uumamaafi namtolchee hedduu qabaachuun beekama. Walisoon magaalaa guddoo godinichaa yoo taatu, Finfinneerraa kiiloo meetira 114 fagaattee argamti. Ittigaafatamaan... Read more »

 Assallafach Tsaggaayee: Haadha al 100 ol boondii hidha Abbayyaa bitanii hidhichi kansaanii ta’uu mirkaneessan

Ijaarsa hidha Laga Abbayyaatiif dhagaan bu’uuraa kan kaa’ame waggaa 13 har’aa Bitootessa 24 bara 2003 yoo ta’u, milkaa’ina ijaarsichaatiif isa homaa hinqabnerraa kaasee hanga abbaa qabeenyaa olaanaatti alaa, keessaa gumaachamaa tureera, gumaachamaas... Read more »

Teknolojii Maanaajimanti Sistam: Sirna bulchiinsa horata mootummaa ammayyeessu

Ammaan tana sirna qabiinsaafi bulchiinsa akkasumas ittifayyadama horata mootummaafi ummataa dijitaalessuuf tattaaffiiwwan adda addaa taasifamaa jiru. Moosaajiiwwan kanaaf oolanis misoomanii hojiirra oolfamuurratti argamu. Kunis horata mootummaafi ummataa mooraa waajjiraa keessatti daggalaan nyaatamuun,... Read more »

 Dubartoota ciccimoo hojiidhaan milkaa’anii dorgomoo ta’aa jiran keessaa

Biyyoota guddataniifi dinagdeedhaan badhaadhanitti mirgi dubartootaa sarbamuufi walqixxummaa dhabuun isaanii dubartoonni jijjiirama barbaachaaf sagaleesaanii akka dhageessisaniif dirqamsiiseera. Bara 1908tti yeroo dubartoonni kuma 15 ta’an magaalaa Niwu Yoorki keessatti gaaffii yeroo hojii gabaabaa,... Read more »

Qorannoowwan qamadiirratti adeemsifaman milkii omisha qamadii irratti argame ittifufsiisuuf

Waggaa afran har’aa yaadniifi karoorri qamadii hedduminaan omishuu yemmuu ka’u galmoota guguddoo lama milkeessuuf ture. Isaanis; inni jalqabaa fedhii bal’aa biyya keessaa jiru furuudhaan hirkattummaa gargaarsa qamadii biyyoota alaa jalaa bahuuf yemmuu... Read more »