Ji’oota saglan darbanitti aannan liitirri biliyoona 7.2 omishame

Finfinnee: Inisheetivii Maaddii Guutuun ji’oota saglan darbanitti aannan liitirri biliyoona 7.2 omishamuu Ministeerri Qonnaa beeksise. Ministeerichatti Gorsaan Ministira De’eetaa Damee Misooma Beeyiladaafi Qurxummii Doktar Yohaannis Girmaa ibsa dheengadda Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf kennaniin... Read more »

 Lammiilee godaansarraa deebi’an kuma 32f carraan hojii uumame

Finfinnee: Ji’oottan saglan darbanitti lammiilee godaansarraa gara biyyaatti deebi’an kuma 32f carraan hojii uumamuu Ministeerri Dubartootaafi Dhimma Hawaasummaa beeksise. Ministeerichatti Raawwachiisaan Hojii Dursaa Deeggarsa Lammiilee Godaansarraa Deebi’aniifi Ittisa Godaansa Seeraan Alaa Obbo... Read more »

 Dhaabbanni ‘RIDE’fi ‘VISA’ kaffaltii geejjibaa dijitaalessuun waliin hojjechuuf waliigaltee taasisan

Finfinnee: Itoophiyaatti tajaajila waamicha geejjibaa kennuun isa jalqabaa kan ta’e Dhaabbanni ‘RIDE’fi dhaabbatni kaffaltii dijitaalaa addunyaa ‘VISA’ waliigaltee daawwattoonni, lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa jiraataniifi miseensonni hawaasa diyaaspooraa kaffaltii geejjibaa ‘VISA’ fayyadamuun... Read more »

 “Murtoon qabsoo karaa nagaatti deebi’uu jajjabaachuufi ittifufiinsa qabaachuu qaba” -Paartilee siyaasaa morkattootaa

Finfinnee: Shanee dabalatee qaamoleen qabsoo hidhannoo taasisan qabsoo karaa nagaatti deebi’uuf murtoon fudhachaa jiran ittifufuufi jajjabeeffamuu akka qabu paartileen siyaasaa morkattootaa Itoophiyaa ibsan. Paartileen kunneen Roobii darbe Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka ibsanitti,... Read more »

Amaaraafi Tigraayitti calallii bakka bu’oota marii biyyaalessaaf sochiin taasifamaa jira 

Finfinnee: Naannolee Amaaraafi Tigraayitti namoota ummata bakka bu’uun marii biyyaalessaarratti hirmaatan calaluuf sochiin taasifamaa jiraachuu Komishiniin Marii Biyyaalessaa ibse. Komishinarri Komishinichaa Bileen Gabramadiin Kibxata darbe Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka ibsanitti, tibba darbe... Read more »

Oromiyaatti guddistuun callaa yeroon qaqqabaa jira

Finfinnee: Qonna arfaasaafi gannaaf guddistuun callaa godinaalee hunda yeroon dhaqqabaa jiraachuu Biiroofi Waajjiraaleen Qonna Oromiyaa ibsan. Sassaabbiin qamadii bonaas haala gaariirra jira jedhameera. Daarektarri Fedhiifi Ittifayyadama Guddistuu Callaa Biiroo Qonna Oromiyaa Taakkalaa... Read more »

Oromiyaatti  alergii bunaarraa  doolaarri miliyoona 480 argame

Finfinnee: Oromiyaatti buna hanga kurmaana 3ffaatti gabaa alaatti ergamerraa galii doolaarri Ameerikaa miliyoona 480 argamuu Biiroon Daldalaa Oromiyaa ibse. Qaala’iinsa gatii gabaa ayyaana Faasikaa to’achuuf qorannoon gabaa sadarkaa godinaafi magaalotaatti gaggeeffamaa jiraachuunis... Read more »

Qarshii biliyoona 50 birmannaa Itoophiyaanota hundaa fedhu 

Finfinnee: Dhimmi hidha Laga Abbayyaa dhimma gartuu siyaasaa osoo hintaane dhimma biyyaafi dhalootaati. Lagni Abbayyaa biyyoota yaa’aa gadiitti miliyoonota sooruufi ifuuf, hiyyummaafi dukkana Itoophiyaa arguu dhabuunsaa gaaffii dhaloota har’aa ta’eera. Biyyee gabbataan... Read more »

 Biyya keessatti omishuun hirkattummaa dinagdee jalaa ba’uuf shoora olaanaa qaba

Finfinnee: Biyya keessatti hirkattummaa dinagdee biyyoota addunyaa jalaa ba’uuf shoora olaanaa qabaachuu Hayyuun Dinagdee Yunivarsitii Hawaasaa Waganee Maarqos (PhD) ibsan. Doktar Waganeen tibba darbe Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka ibsanitti, omishni biyya keessaa... Read more »

 Aadaan harkaqal’eeyyii deeggaruu cimee ittifufuu qaba

Finfinnee: Baatii soomanaa ta’ee soomanaan ala aadaan garaagarummaa tokko malee harkaqal’eeyyii deeggaruu cimee ittifufuu akka qabu hirmaattonni ayyaana Iid Al Faxirii waggaa 1445ffaa ibsan. Hirmaattonni kunneen Roobii darbe Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf akka... Read more »