Inistitiyuutii Leenjiifi Qorannoo Daraartuu Tulluu Sulultaatti

Finfinnee: Gootummaan kan argamu dirree waraanaa qofarratti miti. Eenyuyyuu taanaan bakka itti hiriirerratti biyyaaf, ummataafi lammiisaaf hojii bu’aaqabeessa yoo hojjete goota. Itoophiyaan dirree waraana nagaa jedhamu ispoortiidhaan gootota biyya bira taranii addunyaarratti... Read more »

“Ispoortiin atileetiksii keenya rakkina guddaa keessa waan galeef mootummaan jidduu seenee sirreesuu qaba”- Komishinara Gargaaraa Maarqoos Gannatii

Finfinnee: Yeroo addunyaan saayinsiifi teknolojiidhaan guddattee hojiilee gara garaa hojjetaa jirtu kanatti hojiiwwan baratamaafi adeemsa duubatti hafaa hordofuu mudataniin rakkina keessa seenuunis hinoolu. Haalli kun ammoo dameewwan hunda keessatti kan mul’atu yoo... Read more »

 Tapha kubbaa miilaa garee Ministira Muummeefi Urjiiwwan durii Afrikaafi akeekasaa

Finfinnee: Itoophiyaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Misiraafi Sudaan wajjin qopheessuun biyyoota bu’uura kaa’an keessaa takka ta’uunshee nibeekama. Ummannishee jaalataa ispoortii kubbaa miilaa ta’uudhaan beekamus waancaa kana yeroo sadiif qopheessuudhaan waancaa 3ffaa Finfinneetti... Read more »

 Badhaasa onnachiiftuu Olompikii paaris

Finfinnee: Waggaa lamatti altokkoo biyyoota miseensoota Konfedereeshinii atileetiksii Afrikaa adda addaatti kan gaggeefamu shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa baranas yeroo 23ffaaf magaalaa Kaameerun, Duwaalatti guyyoota ja’aaf adeemsfame milkiin xumuramera. Shaampiyoonaa kanarratti biyyoota Afrikaa 54... Read more »

 Shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaafi hirmaannaa Itoophiyaa

Finfinnee: Guddina ispoortii Atileetiksii Afrikaaf bu’uura kan ta’e Shaampiyoonaan Atileetiksii Afrikaa akka adeemsifamu yaadni isaa kan dhihaate ALA bara 1979 ture. Baruma san Konfedereeshiniin Atileetiksii Afrikaa “CAA” murtee dabarseen shaampiyoonichi Hagayyaa 2-5... Read more »

 Abdii Atileet Lammeechaa Girmaa olompikiif qabu

Fifinnee: Ispoortiin atileetiksii dorgommiiwwan baay’ee kan qabuufi hunda caalaa meedaaliyaa baay’ee kan argamsiisuudha. Dorgommiiwwan atileetiksii keessaa dadhabsiisaan fiigicha fageenya dheeraafi fiigicha gufachisaadha. Fiigichi gufachiisaan meetira dhibba, meetira dhibba afuriifi kuma sadiin kan... Read more »

 Shaampiyoonaan kilaboota Oromiyaa har’a xumurama

Asallaa: Shaampiyoonaan atileetiksii kilaboota naannoo Oromiyaa 15ffaan guyyoota shaniif Magaalaa Asallaatti adeemsifamaa ture har’a akka xumuramu ibsame. Ittigaafatamaan Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa Inistiraaktar Shimallis Daawwiti kaleessa Gaazeexaa Bariisaatiif akka ibsanitti, kaayyoon dorgommichaa atileetota... Read more »

 Baankiin Daldalaa Itoophiyaa waancaatti dhiyaate

– Arbaaminciifi Itiyoo Elektirikiin piriimeeritti makaman Finfinnee: Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa kan marsaa lammaffaa xumuramuuf taphawwan lama lama qofti yeroo isaa hafutti Baankiin Daldalaa Itoophiyaa waancaa fudhachuuf carraan isaa... Read more »

 Boqojjii hawata turizimii gochuuf

Finfinnee: Ispoortiin hawaasa tokko keessatti jaalalaafi walitti dhufeenyi gaariin akka uumamuufi aadaan walkabajuu akka cimu gochuu keessatti iddoo guddaa qaba. Akkasumas misoomaafi guddina itti fufiinsa qabu mirkanneessuu keessattis ga’een isaa olaanaadha. Kanaan... Read more »

 Shaashamanneefi Hambaarichoon sigigaatan

– Baankiin daldalaa dursaa jira Finfinnee: Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa baranaa xumuramuf taphawwan sadii qofti yoo hafu Hambaarichoo Duraameefi Shaashamanneen gara liigii biyyaalessaatti gadi deebi’unsaanii beekameera. Kilaboonni kunniin gara... Read more »