Duudhalee jaalalaafi waliin jireenyaa Ramadaanaa hanga Ramadaanaatti

Soomni Ramadaanaa baranaa gama hundaan adda ture. Yeroo soomaa kana dura bu’oota amantiilee adda addaarraa hanga hoggansa biyyaa olaanaatti darbees hanga tokko tokkoo lammiitti miirri jaalalaafi waliinummaa calaqqisaa ture kan daran namatti... Read more »

 Hiriira deeggarsaa; galata milkii jijjiirama kanaan galmaa’eef

Bitooteessa 24 guyyaa seenaa qabeessaafi isa addaa, kan booruun hedduu itti qarare, kan rimaan jijjiiramaa itti dhalateedha. Kana qofaa osoo hintaane, tanaan dura seenaa hundeeffamashee irraa kaasee mootummaan gara aangootti dhufu hundi... Read more »

Isin garuu warra du’a labsu osoo hintaane, warra nagaa labsu ta’aa

“Lapheen dhala namaa takkaan mana qulqullummaa Waaqayyoo yookaanimmoo iddoo bultii seexanaati” jedhe Onesmos Nasiib. Dhugaadha, mana qulqullummaa Waaqayyoo taanaan hojii hafuuraa eebbifamaa kan abboommiiwwan kurnaniin guutame milkeessuuf, kanamalees jannata biyya Waaqaa akka... Read more »

 Humna kontiraaktaroota biyya keessaa cimsuun guddina dinagdee si’eessuu keessatti gahee olaanaa qaba

Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa qooda fudhattoota industirii konistiraakshinii waliin Finfinnee, Galma Hoteela Ililii Intarnaashinaalitti torbee darbe mari’ateera. Marichi mataduree “Qindoomina qooda fudhattoota industirii konistiraakshinii jijjiirama ittifufiinsa qabuuf’ jedhuun adeemsifame. Daarktarri olaanaan abbaa... Read more »

 Nageenya qabeenya waloo keenyaa ta’e waliin haa eeggannu

Dhimmi nageenyaa sadarkaa biyyaa, ardiifi addunyaatti ajandaa dhala namaa isa olaanaadha. Nageenyi ittifufiinsa qabu misoomaafi guddina ariifataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta’us rakkoon nageenyaa biyya keenya dabalatee ammoo biyyoota hedduu... Read more »

‘Marsh 8’ sadarkaa dubartoonni har’a irra gahaniif bu’uura

Guyyaan Dubartoota Addunyaa sadarkaa dubartoonni har’a irra gahaniif bu’uura. Guyyaan kun barana sadarkaa addunyaatti yeroo 113ffaaf Itoophiyaatti ammoo yeroo 48ffaaf mataduree, “Dubartoota haa ga’oomsinu, misoomaafi nageenya haamirkaneessinu’ jedhuun kabajameera. Guyyaan Dubartoota Addunyaa... Read more »

 Maammaa Tsahaay Tolasaa: Akka kitaabni “IBIDDA BOBA’U KEESSA” dubbisiisetti

“Oggaa seenaa namoota dhuufnaarratti xiyyeeffatan dubbisnu bu’aa ba’ii jireenyaa keessa darbaniifi injifannoowwan milkeessan seenessuun waanuma barame ta’us kitaabni waa’ee imala Aadde Tsahaay seenessuufi “IBIDDA BOBA’U KEESSA” qorumsa hindhaabanne, amantaa qorumsaan hinmo’atamne, hanga... Read more »

Marii Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad (PhD) qaamolee hawaasaa Oromiyaa wajjin taasisan

Ministirri Muummee RFDI Doktar Abiyyi Ahmad tibbana kutalee hawaasaa naannolee adda addaa keessaa babahan wajjin dhimmoota gara garaarratti marii bal’aa taasisaa jiru. Gaazexaan Bariisaas marii isaan torbee darbe kutaalee hawaasaa godinaalee Oromiyaarraa... Read more »

 “Nageenya maatiitu babal’atee nageenya biyyaa ta’a” – Haadha Siinqee Saaraa Duubee

Miseensa Gumii Haadholii Siinqeefi Am­basaaddarr Aadaa Haadha Siinqee Saaraa Duubee Gaazexaa Bariisaatti akka himan­itti, Konfiraansiin Nageenyaa Liigii Dubar­toota Paartii Badhaadhinbaa Damee Oromi­yaa Wiixata darbe mata duree ‘Nageenya Itoophiyaa nan eegsisa, Ilmaakoo horata... Read more »

 Sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Abbaa Gadaa 75ffaa Gujii

Sirna Guraandhala 13 bara 2016 haala ho’aadhaan Me’ee Bokkootti adeemsifameen baalliin Michilleerraa gara Harmufaatti kan ce’e yoo ta’u, Jaarsoo Dhugoo abbaa Gadaa 75ffaa ta’anii abbaa Gadaa duraanii, Jiloo Maandhoorraa aangoo fudhataniiru. BARIISAA... Read more »