Ijaarsawwan aadaa, duudhaafi eenyummaa Oromoo dagaagsuuf Finfinneetti xiyyeeffannoon adeemsifamaa jiran

Sirnoota darban keessatti Oromoofi Finfinnee adda dhiibuudhaan aadaa, duudhaafi Afaan Oromoo Finfinnee keessatti akka hindagaagne taasifamaa tureera. Magaalaa Finfinnee bakka sabaaf sablammoota biyya keenyaa bira darbee lammiileen biyyoota alaa kabajaan keessa jiraatanitti... Read more »

 ‘Muqaddamaafi Manaazila’

Godina Harargee Lixaa, ummanni Aanaa Horsiisee Bulaa Gumbii Bordoddee dursa sanyii facaasan (‘Muqaddama’)fi waqxii sanyii (‘Manaazila’) akkaataa ittiin yeroo ilaalan qaba. Ummanni Oromoo beekumsawwan garagaraa keessaa raaga haala qilleensa cimaa kan waggaa... Read more »

 “Baatuun gama hundaan imala badhaadhinaarratti argamti” Obbo Ahmaddiin Ismaa’il (Kantiibaa Magaalaa Baatuu)

Magaalaan Baatuu bara 1953 akka hundoofte kan himamuuf yoo ta’u, magaalota Itoophiyaa riiformii keessa galan keessaa ishee tokko. Finfinneerraa kiiloo meetira 160 fagaattee kan argamtu Baatuun, magaalota qabeenya uumamaatiin badhaadhan keessatti eeramti.... Read more »

 Mana Murtii Aadaa: Sirna Oromoorra darbee saboota biroos hawwachaa jiru

Manneen murtii aadaa seera aadaatiin hojjatan akka hundaa’an kan tumame labsii lakkoofsa 240/2013 jalatti yemmuu ta’u, kunis qaama adeemsa duudhaa ganamaatti deebi’uuf sadarkaa Oromiyaatti taasifamaa jiruuti. Bakka manneen murtii aadaa kunniin itti... Read more »

 “Seeronni fooyya’anii ba’an seerota danqaa turan furuun dimokraasiifi nageenyi fulla’aan akka jiraatu taasisu”- Kabajamoo Obbo Iisaa Boruu

Keessummaan Bariisaa maxxansa kanaa Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataatti Walittiqabaa Ittaanaa Koree Dhaabbii Dhimmoota Seeraafi Haqaa Kabajamoo Obbo Iisaa Boruuti. Hojiilee guguddoo korichi raawwaturratti hundaa’uun gaafdeebii dheengadda isaan waliin taasifne akka armaan... Read more »

 Irreecha Tulluurratti maaliif dhiiga buusu?

Dhiigi cubbuu namaafi biyyarraa dhiqee Waaqa waliin araara buusa jedhamee amanama. Waa’ee qulqulleessuu dhiigaafi aarsaa yoo kaasnu kan waan kana raawwatu Oromoo qofa miti. Amantileen addunyaa kanarra jiran kan warra Kiristaanaa keesumaa... Read more »

 “Shawaa Bahaatti makaanaayzeeshiniin qonnaa % 85n waan guddateef qonnaan bultoonni 400 ol invastarummaatti ce’an” Obbo Masfin Tashoomaa

Oromoon erga warraaqsa siyaasaa olaantummaafi wareegama qaaliin injifatee as kallattii qabsoosaa gara dinagdeetti jijjiiruun inisheetiviiwwan misooma adda addaa babal’isuun wabii midhaan nyaataatiin of danda’uurra darbee qamadii alaa eeguurraa gara erguutti ce’eera. Injifannoon... Read more »

”Siinqee koo qabadhee hanga iddoo qaamoleen lamaan itti walwaraanaa jiraniitti deemee nagaa buusuuf qophiidha” – Haadha Siinqee Saaraa Duubee

Dubartii yeroo dhalootni aadaa ganamaa dagatee aadaa ormaa hordofaa turetti aadaafi duudhaa ofitti cichanii aadaa ofiin boonanii dhalootaaf fakkeenya ta’an, dubartii yeroo hunda uffannaafi faaya aadaa Oromootiin miidhaganii deeman, kan aadaan Arsii... Read more »

Irreecha Tulluu

Kutaa 3ffaa Kadhannaa Irreecha Tulluu irratti gaggeeffamu Irreechi tulluu irreecha itti Waaqa kadhatan yoo ta’u, ergaansaas: rooba nagaa nuu roobi, cabbiifi qilleensa hamaa nu oolchi, roobii sanyii nuuf biqilchi, kan biqiletti ija... Read more »

 “Lafa xiqqaarraa omisha guddaa qulqullina qabu argachuurratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna” – Obbo Tashoomaa Boggaalaa

Keessummaan Bariisaa maxxansa kanaa Daarektara Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa Obbo Tashoomaa Boggaalaati. Obbo Tashoomaan hojii qo’annoofi qorannoo kanaan muuxannoo hojii waggoota 30 olii kan qaban yoo ta’u, hojiilee guguddoo inistiitiyuutichi hojjechaa jirurratti... Read more »