Karaan nagaa yeroo hunda bu’aa qabeessa

“Ummataaf dhaabanna jennee manaa baanee ummata mataarra dhaabanne. Maqaa ummataatiin baanee garuu gocha keenyaan waan ummataaf hinmallee raawwanne, waan safuu cabse qaanii malee raawwanna, maallaqaaf nama ugguruu, dhumarratti garuu maallaqas namas hinhambifne.... Read more »

 Nageenya waaraaf harka nagaaf diriiretti fayyadamuu

Waamicha nageenyaa mootummaa jijjiiramaatiin taasifameen paartiileen siyaasaa qabsoo hidhannoo taasisaa turan hedduun karaa nagaa socho’uuf gara biyyaa galanis murni akkuma biyya galeen bosonatti maqe, Shaneen walqabatee dararamni Oromiyaa keessatti lammiilee nagaarratti raawwatame... Read more »

 Birraa makarachuuf qonna arfaasaatiif xiyyeeffannaa

Amma tibba arfaasaa keessa jirra. Bitootessi, Ebliifi Caamsaan waqtii arfaasaa keessatti ramadamu. Akka gannaa ta’uu baatus, akka zoonii qilleensaa biyyi keenya itti argamtuutti, yeroon kun yeroo roobaati. Arfaasaa nirooba; midhaantu facaafama; margis... Read more »

 Milkaa’inoota argaman eegaa jijjiiramicha waaressuu

Seenaa Itoophiyaa keessatti Bitootessi 24, guyyaa seenaqabeessa mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufeefi dhagaan bu’uuraa ijaarsa Laga Abbayyaa itti kaa’ameedha. Jijjiiramaa as yaada Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahmad maddisiisaniin pirojektonni guguddoon maqaa biyyattii... Read more »

Gamtaadhaan dandeenyeerra

“Bara 2003 yeroon dhagaan bu’uuraa ijaarsa Hidha Abbayyaa kaa’amuu televizyiniidhaan argu ililfadheen lafa dhungadhe. Waxabajjii 6 bara 2003 boondii jalqabaa qarshii kuma tokkoon bitee ergasii kunoo addaan hinkunne. Ani feestaalii, cileefi kkf... Read more »

 Nageenyi waaraan akka mirkanaa’uuf aadaa siyaasaa keenya jijjiiruu

Waltajjiilee marii keessumaa tibbana adeemsifamaniifi adeemsifamaa jiranirratti dhimmi ijoofi qaamolee hundaan irra deddeebiin ka’aa jiru waa’ee nageenyaati, nageenyi bu’uura waa hundaa waan ta’eefi. Waa’ee nageenyaa kana abbootiin amantiifi dura bu’oonni hawaasaa kanneen... Read more »

 Tarkaanfii cimee ittifufuu qabu

Mootummaan eeyyantaa ummataatiin aangoo qabate tajaajila si’ataa, haqaqabeessaafi qulqulluu ummataaf kennuuf hojjetaa jira. Manneen hojii mootummaas seera, labsiifi qajeelfama manni hojichaa qabu bu’ureeffachuun abbaa dhimmaatiif tajaajila iftoominaafi haqummaa qabu kennuuf dirqama qabu.... Read more »

Dubartoota haa ga’oomsinu, misoomaafi nageenya haamirkaneessinu

Rakkoolee walxaxoofi dhabiinsa hubannoo addunyaa, ardiifi biyya keenya keessa turaniin dubartootarra dhiibbaawwan kanneen akka dinagdee, siyaasaafi hawaasummaatiif saaxilamaa turuunsaanii nibeekama. Guyyaan dhiibbaa dubartootarra ga’aa ture kana balaaleffachuu ittijalqabame akka addunyaatti yeroo 113ffaaf,... Read more »

 Miira injifannoo Adwaatiin nageenyaafi misoomaan Adwaa biraa galmeessisuu

Injifannoon Adwaa mo’annaa ummatoonni gurraachonni ittiin boonaniifi agarsiistuu humna tokkummaafi walooti. Injifannichi adeemsa seenaa karaa barame kan jijjiireedhas. Injifannoon Adwaa lammiileen Itoophiyaa dhimma biyyasaaniirratti eenyummaa waloo akka gabbifataniif waan guddaa gumaacheera. Injifannoon... Read more »

 Nagaafi misooma dhugoomsuun jaalalaan jiraachuu

Rakkoo nageenyaa iddoowwan tokko tokkotti biyya keenya mudate akka furamuuf ummanniifi bakka buutonnisaa olaantummaan seeraa mirkanaa’ee nageenyi waaraan akka bu’uuf waltajjiilee argatan hundarratti gaafachaa jiru. Mootuummaanis tibbana qondaaltotasaa olaanaa kanneen sadarkaa federaalaafi... Read more »