Taphawwan guutuu Oromiyaarratti hirmaannaa godinaalee

Jimma: Taphiwwan guutuu Oromiyaa magaalaa Jimmaatti Ebla 6 bara 2016 irraa kaasee adeemsifamaa jira. Shaampiyoonaa yeroo 26ffaaf adeemsifamaa jiru kanarratti godinaaleefi bulchiinsonni magaalota naannichaa hirmaachaa jiru. Godinaalee shaampiyoonicharratti hirmaachaa jiran keessaa Godinni... Read more »

 Taphni guutuu Oromiyaa Jimmatti adeemsifamaa jira

Jimma: Waggoota jahaaf sababoota adda addaan citee kan ture taphiwwan guutuu Oromiyaa barana yeroo 26ffaaf magaalaa Jimmaatti Ebla 6 bara 2016 eegalee adeemsifamaa jira. Hogganaan Biiroo Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa Obbo Maatiyoos Sabbooqaa... Read more »

 Injifannoon atileetonni Itoophiyaa galmeessisaa jiran Olompikii Paariisiif galteedha

Finfinnee: Torban kana keessa dorgommiiwwan maaraatooniifi walakkaa maaraatoonii biyyoota adda addaatti adeemsifamanitti atileetonni Itoophiyaa koorniyaa lamaaniinuu injifannoo boonsaa galmeessisaniiru. Dorgommiiwwan daandiirratti adeemsisamaniin atileetonni Itoophiyaa hedduun mo’achuudhaan miiniimaa Olompikii Paariis guuttachuuf dorgomuusaanii Ittigaafatamaan... Read more »

 “Dorgommii qaxxaamura biyyaarraa barumsa arganneerra”

Komishinara Garagaaraa Huseen Shiboo Finfinnee: Dorgommiin qaxxaamura biyyaa kan jalqabame ALA Bitootessa 12 bara 1898 Faransaayitti jalqabama. Dorgommii Faransaayiifi Ingilaandi qofa hirmaachise kanaan Faransaayitu mo’ate. Dorgommiin qaxxaamura biyyaa haala kanaan jalqabame suutuma... Read more »

 Komiishinara Gargaartuu Daraartuu Tulluu badhaafamte

Fifinnee: Pirezdaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komiishinara Gargaartuu Daraartuu Tulluu Mootummaa Robii darbe Ambaasaadara Jaappaan harkaa badhaasa Nishaanii Warqii harkaa fudhatan. Komiishinara Gargaartuu Daraartuun kanaan dura gummaacha karaa dipilomaasii ispoortiitiin taasisaniin Mootummaa Jaapaanii... Read more »

Dorgommiin intarnaashinaalii Buunyaa boru gaggeeffama

Finfinnee: Dorgommiin intarnaashinaalii Buunyaa boru, mataduree, “Ani biyya kiyyaaf, biyyi koos anaaf’’ jedhuun Finfinnee, Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaatti akka adeemsifamu Ministeerri Aadaafi Ispoortii ibse. Bakka bu’aan ministeerichaa Obbo Mangistuu Saahilee ibsa Kamisa... Read more »

 Dorgommii qaxxaamura biyyaatti Itoophiyaan ni eegamti

Finfinnee: Waldaa atileetiksii Biyyooleessaa (IAAF)n kan qophaa’u dorgommiin qaxxaamura biyyaa addunyaa waggaa waggaadhaan biyyoota miseensota federeeshinichaa ta’aniin adeemsifama. Dorgommichi yeroo jalqabaatiif kan adeemsifame ALA Bitootessa 17 bara 1973 Beeljiyeem, Waajimeetitti yoo ta’u,... Read more »

Fiigichi guddaan boru guutummaa Oromiyaatti adeemsifama

Finfinnee: Waggaa 13ffaa dhagaan bu’uuraa ijaarsa Hidha Haaromsaa Guddicha Itoophiyaa kaa’ameefi guyyaa Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahmad pirojekticha xumursiisuuf waadaa ittigalan, Bitootessa 24 sababeeffachuun fiigichi guddaan guutummaa Oromiyaatti kilaastaroota jahaafi magaalota godinaaleetti... Read more »

Fiigicha Guddicha Itoophiyaa Guuttannee Shaanqoofaa fuulduratti baase

Finfinnee: Fiigichi Guddichi Dubartootaa, erga Itoophiyaatti waggaa waggaan Finfinneetti adeemsifamuu jalqabee oolee buleera. Fiigicha kanarratti dubartoonni Itoophiyaafi lammiileen biyyoota biroo waan irratti hirmaataniif yeroodhaa gara yerootti ummataafi hirmaattota biratti jaalatamaa dhufeera. Dubartoonnis... Read more »

 Xomboorri Olompikii Oromiyaarraa gara Amaaraatti qajeele

Finfinnee: Oggaa Seenaa Olompikii kaafnu jalqabaaf Peeyeer D.Kubartii yaadanna. D.Kubartiin lammii biyya Faransaay yoo ta’u, taphni olompikii addunyaa maratti baldhinaan akka adeemsifamu yeroo baay’ee hawwaa tureera. Hawwiinsaa kan dhugoome ALA bara 1896... Read more »