Maammaa Tsahaay Tolasaa: Akka kitaabni “IBIDDA BOBA’U KEESSA” dubbisiisetti

“Oggaa seenaa namoota dhuufnaarratti xiyyeeffatan dubbisnu bu’aa ba’ii jireenyaa keessa darbaniifi injifannoowwan milkeessan seenessuun waanuma barame ta’us kitaabni waa’ee imala Aadde Tsahaay seenessuufi “IBIDDA BOBA’U KEESSA” qorumsa hindhaabanne, amantaa qorumsaan hinmo’atamne, hanga... Read more »

Marii Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad (PhD) qaamolee hawaasaa Oromiyaa wajjin taasisan

Ministirri Muummee RFDI Doktar Abiyyi Ahmad tibbana kutalee hawaasaa naannolee adda addaa keessaa babahan wajjin dhimmoota gara garaarratti marii bal’aa taasisaa jiru. Gaazexaan Bariisaas marii isaan torbee darbe kutaalee hawaasaa godinaalee Oromiyaarraa... Read more »

 “Nageenya maatiitu babal’atee nageenya biyyaa ta’a” – Haadha Siinqee Saaraa Duubee

Miseensa Gumii Haadholii Siinqeefi Am­basaaddarr Aadaa Haadha Siinqee Saaraa Duubee Gaazexaa Bariisaatti akka himan­itti, Konfiraansiin Nageenyaa Liigii Dubar­toota Paartii Badhaadhinbaa Damee Oromi­yaa Wiixata darbe mata duree ‘Nageenya Itoophiyaa nan eegsisa, Ilmaakoo horata... Read more »

 Sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Abbaa Gadaa 75ffaa Gujii

Sirna Guraandhala 13 bara 2016 haala ho’aadhaan Me’ee Bokkootti adeemsifameen baalliin Michilleerraa gara Harmufaatti kan ce’e yoo ta’u, Jaarsoo Dhugoo abbaa Gadaa 75ffaa ta’anii abbaa Gadaa duraanii, Jiloo Maandhoorraa aangoo fudhataniiru. BARIISAA... Read more »

 Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaa: Mallattoo gootummaafi injifannoo Itoophiyaanotaa

Godambaan Injifannoo Yaadannoo Ad­waa waggaa 128ffaa irratti Finfinnee, Kutaa Magaalaa Araadaa bakka Birbirsa Gooroo (Piyaasaa) jedhamee beekamuufi iddoo seenaqabeessa fageenyi kallattii It­oophiyaa marti irraa ka’amee safaramuufi fuullee Waajjira Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti ijaaramee... Read more »

 “Waraanni isuma harkaa qabnu hir’isa malee waan haaraa nuuf ida’u tokkoyyuu hinqabu”  – Abiyyi Ahmad(PhD)

Ministeraa Muummee Abiyyi Ahmad (PhD) Kibxata darbe gaaffiilee miseensota Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataarraa dhiyaataniifiif deebiifi ibsa bal’aa kennaniiru. Nutis deebiifi ibsa isaan keessumaa dhimmoota nageenyaafi isaan walqabsiisuun kennan akka ittaanutti qindeessinee... Read more »

 ‘Tsahaay’:Xiyyaara Itoophiyaa waggoota 88 booda biyyashiitti deebi’uuf jettu

“Har’a guyyaa itti xiyyaara ‘Tsahaay’ Mootummaa Xaaliyaaniirraa ifatti deebifachuu keenya kabajnu waan ta’eef Itoophiyaanota hundaaf guyyaa guddaa itti boonaniidha. Ministira Muummee Xaaliyaanii, Joorjiyaa Meeloonii waggaa guutuudhaaf haalatti xiyyaarichi deebi’u mijeessuun waan deeggaraniif... Read more »

 “Nuti buufata keessatti hiriira qabannee dhaabanna konkolaattonni alatti dhoksaadhaan fe’u” -Tajaajilamtoota Bishooftuu-Finfinnee

“Amma rakkoon sun hiikkateera” -Waajjira Geejibaa Magaalaa Bishooftuu Finfinnee: Dameelee guddina dinagdeefi cimina hariiroo hawaasaa biyya tokkoo keessatti akka utubaa amansiisaatti eeraman keessaa tokko tajaajila geejibaati. Geejibni ni geessa, nifidas. Damee murteessaa... Read more »

 “Carraan hojii uumamu jiruufi jireenya lammiilee jijjiiruurra darbee guddina dinagdee biyyaa utubuu qaba”- Aadde Mufariyaat Kaamiil

Ministeerri Hojiifi Ogummaa Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa RFDI waliin ta’uun torban darbe Finfinneetti hoggantootaa miidiyaaf waliin marii taasiseera. Waltajjicharratti hojiilee ministeerichi erga hundaa’ee waggoota lamaan darbanitti raawwataa tures ibsameera. Ministir De’eetaan Tajaajila Kominikeeshinii... Read more »

 Pirojektii Caakkaa: Ibsama mul’ata guddaa

Hojiilee misoomaa Finfinneefi naannawashiitti adeemsifamaa jiran irra deddeebiin daaw’achuuf carraa argadheera. Keessumaa daaw’annaa baatii Hagayyaa darbe qindeessummaa Biiroo Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qophaa’een pirojektota guguddoo kallattii guddinaa magaalattiis ta’e Itoophiyaa agarsiisaniifi abdachiisoo... Read more »