Miira hinmo’atamuu

Lammiileen Chaayinaa baay’een Peengi Shu’iliiniin maqaa masoo  Ajaa’iba jedhuun waamu. Sababiin kanaas Peengi walakkaa qaamasaatii balaa konkolaataatiin dhabee daldalaa maqaa gaarii qabu ta’uu waan danda’eefi. Peengi sababa balaa kanaatiin waggoota lamaaf Chaayinaa... Read more »

Akkuma dhugaa deemaniin fayyummaa namaa gadi dhugamaa deema.

Addunyaa keenya kanarra nama hagamtu alkoolii dhuga jettanii yaadduu? Akka Dhaabbanni Fayyaa addunyaa jedhutti sadarkaa addunyaatti namoota biliyoona 2.3 (2,300,000,000) ol ta’antu dhugaatii alkoolii dhuga. Waggaa tokko keessattis rakkoowwan dhugaatii alkoolii waliin... Read more »

Aadaa fuudhaafi heeruma saba Anyuwaa

Anyuwaa, Nuweer, Majaang, Oppoofi  Koomoon Sabootaafi Sablammoota  shanan naannoo Gaambeellaa  keessa jiraniidha.  Saboonniifi sablammoonni Itoophiyaa biroonis naannicha keessa jiraachaa jiru. Barreeffama kanaan aadaan fuudhaafi heeruma saba Anyuwaa maal akka fakkaatu akka armaan... Read more »

Artisti Iteenash Girmaa bara 1959 hanga 2011tti

Keessumaa sirbashii barii birraa bara 1996 “Inquxaaxaash Shinooyyee (Qaammee)” jedhamuun ummata biyyattii biratti daran kan beekamtu Artisti Irreessaa Iteenash Girmaa  Waxabajjii 4 bara 2011 naannawa sa’aatii 10:00tti addunyaa kanarraa du’aan boqottee sirni... Read more »

“Namni taa’ee odeessu yoomuu nama hinta’u” -Aadde Angaatuu Haayilee

Gaafa ummanni Oromoo Somaaleerraa buqqa’ee sana “Ani isinii jira” jechuudhaan magaalaa Galaaniifi Dukamitti manneen 16 ijaaruun meeshaa hunda guutuun keessa qubachiisan. Naannawaasaattis baalota kanneen akka (Cilaattammo) cilaaddaamaa, roozmariinoofi kanneen biroo dhaabuun keessummummaan... Read more »

Seenaa Oromoo Warjii

Oromoon ummata Sirna Gadaatiin bulaa tureedha. Gadaan immoo jaarmiyaalee hawaasa isaa ittiin abboomu seeraa ofii ni qaba. Namoota dhuunfaanis  ta’e gareen seera Gadaa cabsan akkaata ittiin gorsu ni qaba, kan tole jedhee... Read more »

Mammaaksa

* Isa ati baalaan martee fidde, gabaan bartee didde. * Riqicha  abbaan buufateen, Rabbi namatti ce’a. * “Dura na dhungatteef dhirsa naaf hin taatu” jette intalli. * Kan Waaqni hadheesse , soogiddi... Read more »

Yaa jaalala haadhaa!

Dur gurbaa tokkotu intala tokko baay’ee jaallatee jaalalaan akka waliin jiraataniif gaaffii dhiyeesseef. Intallis tole jettee gurbicha waliin  jaalalaan jiraachuu jalqabde. Boodarra akka aadaa Oromootti wal fuudhanii abbaa warraafi haadha warraa ta’anii... Read more »

Bulee Horaa maaliif jedhame?

Maqaafi  wanti jedhameef  walitti dhufeenya qabaachuu haa baatan malee maqaan namaa, magaalaa, iddoofi  waan hundumtuu  sababa malee hin moggaafamu. Maqaawwan hunda duuba sababootaafi  hiikkoo mataasaanii danda’antu jiru waan ta’eef nutis maqaa iddoowwan... Read more »

GEGGEESSUMMAAFI DARGAGGEESSUMMAA

“The Youth of today are the leaders of tomorrow.” N.Mandella “Dargaggeessi har’aa, geggeessaa boriiti.”jechuudha. Carraan geggeessummaa borii eenyu harka illee hinjiru. Garuu, harka dargaggeessa har’aa keessa jira. Bor geggeessaa ta’uuf, har’a dargaggeessa... Read more »