Lafa Abbaa Gadaatiin bulturratti waraanni banamuu hinqabu

Olaantummaan seeraa kabajamee nageenyi waaraan akka mirkanaa’uuf hirmaannaan ummataa kallattii hundaanuu cimuu qaba. Biyya keenyatti nagaa waaraan bu’ee fayyadamummaa haqaqabeessi akka dhugoomuuf keessumaa waggoota sadan darbanitti qabsoo hadhaawaan gaggeeffamaa tureera. Loogummaafi cunqursaan... Read more »

Hunduu tiksee nageenyaa ta’uu qaba

Namni tokko ba’ee kan galu, daldalee kan buufatu, facaasee kan haammatu, hojjetee kan badhaadhu yoo nageeyi jiraateedha. Nama dhuunfaa qofa miti, biyyi tokko karoorfattee kan guddattu, jireenyaaf mijattuu kan taatu, dinagdeen kan... Read more »

Dhimma nageenyaarratti cichinee haa hojjennu

Qabsoofi wareegamni ummanni biyyattii keessumaa waggoota muraasa darbanii as taasisaa turan dhaaba siyaasaa tokko ykn ummata Oromoo qofaaf utuu hintaane injifannoo bilisummaa ummattoota Itoophiyaa hunda kan mirkaneessedha. Biyya keenyaa waggoota darbanitti sarbama... Read more »

Dhimma nageenyaarratti cichinee haa hojjennu

Qabsoofi wareegamni ummanni biyyattii keessumaa waggoota muraasa darbanii as taasisaa turan dhaaba siyaasaa tokko ykn ummata Oromoo qofaaf utuu hintaane injifannoo bilisummaa ummattoota Itoophiyaa hunda kan mirkaneessedha. Biyya keenyaa waggoota darbanitti sarbama... Read more »

Hammeenya raawwatanii dhokachuun haa ga’u!

Itoophiyaafi ummannishii baroota dhufaanii darbaniin sarbitoota mirgaafi saamtota maqaafi bifa jijjiirratanii, afaan damma dibatanii ittidhiyaataniin miidhaafi gidiraa argaa turaniiru. Kanatu wayyutu dhufe oggaa jedhamu hammeenya raawwatamuun kan caalu ta’ee argamuun dabaree walfuraa... Read more »

Hammeenya raawwatanii dhokachuun haa ga’u!

  Itoophiyaafi ummannishii baroota dhufaanii darbaniin sarbitoota mirgaafi saamtota maqaafi bifa jijjiirratanii, afaan damma dibatanii ittidhiyaataniin miidhaafi gidiraa argaa turaniiru. Kanatu wayyutu dhufe oggaa jedhamu hammeenya raawwatamuun kan caalu ta’ee argamuun dabaree... Read more »

Shira diinaatti dammaquun haxxummaafi bilchina

Injifannoowwan ammaan tana ummatoonni Itoophiyaafi olloonnishii kanneen akka Ertiraafaa dhandhamaa jiran kana ummatni Oromoo adda durummaan hidhannoo meeshaa waraanaa tokko maleedha irree tokkome, yaada mo’ataafi ilaafi ilaameedhaan kan argamsiise. Oromoon kaleessa hattootaafi... Read more »

Gabbisa hubannoo seeraarratti haa hojjetamu

Heerri Mootummaa Federaalaa Itoophiyaas ta’e kan Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa mirgoota dimokraasiifi namoomaa sadarkaa olaanaadhaan akka kabajamuu qaban qabiyyee heerota kanneenii keessatti iddoon bal’aan kannameera. Heerota kanneen wanti adda taasisu migoota nama... Read more »