Dubartoota ciccimoo hojiidhaan milkaa’anii dorgomoo ta’aa jiran keessaa

Biyyoota guddataniifi dinagdeedhaan badhaadhanitti mirgi dubartootaa sarbamuufi walqixxummaa dhabuun isaanii dubartoonni jijjiirama barbaachaaf sagaleesaanii akka dhageessisaniif dirqamsiiseera. Bara 1908tti yeroo dubartoonni kuma 15 ta’an magaalaa Niwu Yoorki keessatti gaaffii yeroo hojii gabaabaa,... Read more »

Qorannoowwan qamadiirratti adeemsifaman milkii omisha qamadii irratti argame ittifufsiisuuf

Waggaa afran har’aa yaadniifi karoorri qamadii hedduminaan omishuu yemmuu ka’u galmoota guguddoo lama milkeessuuf ture. Isaanis; inni jalqabaa fedhii bal’aa biyya keessaa jiru furuudhaan hirkattummaa gargaarsa qamadii biyyoota alaa jalaa bahuuf yemmuu... Read more »

Qonnaan bultootni Baalee akka gara makaanaayzeeshiinii qonnaatti ce’aniif; tumsa Yunivarsitii Madda Walaabuu

Godinaalee akka biyyaattis ta’e akka Naannoo Oromiyaatti omisha qamadiitiin maqaa gaarii qaban keessaa tokko kan ta’e Godinni Baalee, biyyattiin gama omisha qamadiitiin fedhii biyya keessaa akka guuttuufi darbitee sadarkaa qamadii gara biyya... Read more »

 “Afrikaa bu’uuraalee misoomaatiin walitti hidhuun cimina dinagdeeshiitiif murteessaadha” -Doktar Abiyyi Ahmad

Biyyoota Afrikaa bu’uuraalee misoomaan walittihidhuun dinagdeedhaan akka ciman eeggattummaafi hirkattummaa jalaa akka bahan taasisa. Isa kanaafimmoo furtuun barnoota ammayyaan dhaloota ijaaruudha, dargaggoonni keenya barnoota ammayyaa teknolojiin deeggarameen of gahuun caalatti akka hojjetan... Read more »

Magaalaa Walaayittaa Sooddootti sagantaan ‘Maaddii Guutuu’ qabatamaan hojiirra oolaa jira

Itoophiyaatti sagantaan ‘Maaddii Guutuu ykn qonni magaalaa Inisheetiivii Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmadiin labsamee erga hojiirra ooluu jalqabee waggoota lama ta’eera. Hojiin qonna magaalaa masaraa mootummaa keessatti jalqabe kun waajjiraalee mootummaafi magaalota... Read more »

Hojiilee misoomaafi omisha qamadii bonaa Godina Shawaa Kibba Lixaatti adeemsifamaa jiran keessaa

Godinni Shawaa Kibba Lixaa godinaalee Oromiyaa 21 keessaa tokko yoo ta’u, godinichi aanaalee 12, gandoota 316fi baay’ina ummataa miliyoona 1.5 qaba. Waliso magaalaa guddoo godinichaa yoo taatu, Finfinneerraa kiilomeetira 114 fagaattee argamti.... Read more »

 “Maallaqni baankii taa’us qarshii tiriliyoona 1.2 qaqqabeera” – Ministira Muummee Abiyyi Ahmad (PhD)

Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad Kibxata darbe gaaffiilee adda addaa miseensota Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataarraa isaaniif dhiyaataniif deebiifi ibsa bal’aa kennaniiru. nutis deebiifi ibsa isaan dhimmoota dinagdeedhaan walqabsiisuun kennan... Read more »

 “Biiftuun hara Wanciirratti bahe rakkina nurraa haqe” – Jiraattota Haroo Wancii

Godina Shawaa Kibba Lixaatti kan argamtu Wanciin qabeenya uumamaa halaalarraa nama hawwachuu danda’uun osoo badhaatee jirtuu birmannaa mootummaa dhabuudhaan ija jalaa dhokattee turte. Bishaan keessa dhaabatanii bishaan dheebochuun qabeenya uumamaa madda galii... Read more »

 Horsiisee bultummaa: Utubaa dinagdee biyyaa isa biroo

Akka addunyaatti horsiisee bultoonni miliyoona500 ta’an jiraachuu ragaaleen damichaa ni mul’isu. Akka ardii Afrikaatti ammoo lakkoofsi kun miliyoona 280 yoo ta’u, akka Itoophiyaatti miliyoona 15, akkasumas akka Oromiyaatti horsiise bultoonni miliyoona shan... Read more »

 Wancii-Dandii qabeenya uumamaa dagatamuu keessaa ba’ee biyyaaf eebba ta’uuf jiru

Haroon Wancii bifa waciitii kan qabu yoo ta’u, gaara guutoo gubbaan holqa bishaan keessa ciisudha. Iddoon argama isaas Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Wancii keessa. Haroon Dandii immoo Shawaa Lixaa Aanaa Dandiitti... Read more »