Boonanii malee boo’anii tajaajilamuu hinbarbaachisu

Mootummaan Naannoo Oromiyaa ibsa gaafa Sadaasa 13/2014 baaseen rakkoolee bulchiinsa gaarii akka Bulchiinsa Naannoo keenyaatti mul’atan hiikuuf xiyyeeffannaa addaa kennuun Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa “Taaski Foorsii” Pirezidaantii Ittaanaa MNOn... Read more »

Waa’ee sagalee guddaa dhaabbilee amantii keessaa bahaniirratti haa mari’annu

Rabbi isa asaasee ykn sagaleesaa gadibuusee kadhatu hindhagahu kan jedhu hinjiru; mirgi amantaa fedhan hordofuu seeraan kan kenname ta’us yeroo tokko tokko daangaa seeraa darbanii amantaan kan kootu caala, kan kootu biyya... Read more »

 Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’) yoom, akkamitti jalqabame?

Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’) warraaqsa dubartootaatiin kan jalqabe yoo ta’u, guyyaan kun yeroo ammaa Mootummoota Gamtoomaniin beekamtii argatee waggaa waggaan mata duree gara garaatiin kabajamaa jira. Guyyaan Dubartoota Addunyaa (‘March 8’)... Read more »

 Dajjaazmaach Garasuu Dhukii (Abbaa Booraa)

Dajjaazmaach Garasuu Dhukii abbaasaanii Obbo Dhukii Dhabsuufi haadhasaanii Aadde Warqee Elemaarraa Caamsaa 19 bara 1897Godina Shawaa Kibbaa Lixaa, Aanaa Walisoo, Maaruu, bakka addaa Kaaroo jedhamutti dhalatan. Dajjaazmaachi Garasuun maatiisaaniif ilmasaanii 6ffaadha. Dajjaazmaachichi... Read more »

 Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaa

Abbootii Gadaa, haadholii Siinqeefi abbootii amantii dabalatee kutaaleen hawaasaa gara garaa naannoo Oromiyaarraa dhufan Roobii darbe Godambaa Yaadannoo Injifannoo Adwaa haala daran miidhaguun ijaaramee tibbana eebbifame daaw’ataniiru. Injifannoon Adwaa weerartuu dhaloota gabbarsiisuuf,... Read more »

 Waa’ee walaloo faaruu Gamtaa Afrikaa kana beektuu?

Yaa’iin 37ffaan hoggantoota Gamtaa Afrikaa har’aafi boru teessoo waajjirasaa kan taate, Finfinneetti taa’ama. Gaazexaan Bariisaas kanuma sababeeffachuun maxxansasaa kanaan duraatiin mataduree, “Itoophiyaan Gamtaa Afrikaatiif maal gumaachite” jedhuun waan Yunivarsiitii Ambootti Daarektara Giddugala... Read more »

 Bariisaan kaleessa, Guraandhala 1 bara 2016 waggaa 47 qabate guddina afaaniifi ogbarruu Oromoo keessatti maal gumaache?

Miidiyaalee guddina Afaan Oromoo keessatti shoora olaanaa gumaachan jidduudhaa adda durummaan kan eeramu Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatiin torbanitti al tokko guyyaa Sanbataa kan maxxanfamu Gaazexaa Bariisaati. Gaazexaan Bariisaa sadarkaa mootummaa Federaalaatti Afaan Oromootiin... Read more »

Badhaasa ‘FAO Agricola’: Ragaa diigamuu gaa’ela Itoophiyaafi hiyyummaaf kenname

Itoophiyaan biyya goototaa taatus gootummaashee gama hundaan guutuu taasisuu dadhabuusheetiin biyyoota hiyyeeyyii sarara hiyyummaa gad jiraatan keessatti waamamaa turte. Kanaanis Itoophiyaan waggootaaf maraanmartoo hiyyummaan wal’aansoo qabaa kan turte yoo ta’u, kunis hoggansa... Read more »

 “Rakkoon bishaan dhugaatii keenya furmaata dhabe” – Jiraattota Magaalaa Boongaa

Boongaan magaalaa guddittii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Ummattoota Itoophiyaa Kibba Lixaati. Magaalattiin rakkoo bishaan dhugaatii hamaa yeroo dheeraa lakkoofsiseef saaxilamtee jiraachuu dubbatu jiraattonni magaalattii. Gareen gaazexeessitoota Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa dhimma hojiif gara magaalattiitti... Read more »

  “Pirojektiin Ikoo Turizimii Wancii-Dandii dukkana keessaa ifatti nu baase”Jiraattota naannawaa pirojektichaa

Ijaarsi Pirojektii Ikoo Turizimii Wancii yeroo ammaa ijaarsisaa xumuramee eebbifameera. Eebbaan dura qopheessummaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii mootummaatiin gareen gaazexeessitootaa sadarkaa ijaarsi pirojektichaa irra jiru daaw’ateera. Barreeffama kanaan yaada jiraattonni naannawaa pirojektichaa nuuf... Read more »