ታሪኽ ነጃሺ ብምዕቃብን ብምልላይን መስሕብ ቱሪዝምነቱ ክጠናኸር ይግባእ

ታሪኽ ኣልነጃሺ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ይኹን ብሓፈሻ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዓብይ ቦታ ኣለዎም ካብ ዝብሃሉ ታሪኻዊ ቦታታት ሓደ ‘ዩ። መስጊድ ኣልነጃሺ ካብ ኣፍሪካ ፈላማይ መስጊድ፣ ካብ ዓለም ካልኣይ መስጊድ ወይ ካልኣይ መካ... Read more »

 ጥበባትናን ባህልታትናን መዋፅኦን መፍትሒን ፍልፍል ፀገማትና ሕውየትናን ‘ዩ!

ከምዝፍለጥ ቅድሚ ምፍጣር ኲናት ኣብ ትግራይ መድረኻት ጥበብ እናተበራኸቱ ምምፃእ ጀሚሮም ነይሮም። ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ራሄል ቤተ ጥበብ ከምኡ ‘ውን ራራ ጥበብ ዝኣምሰሉ ድማ ኣብ ሚድያ ዝቀርቡ ጥበባት ምርኣይ ጀሚሮም... Read more »

ክረምቲ ስዒቡ ብሃንቀውታ ትፅበዮም ባዓላት

ባህሊ መግለፂ መነባብሮ ደቂ ሰባት ‘ዩ። ሰባት ኣብ መንጎኦምን ምስ ካልኦትን ብዝገብሩዎ መስተጋብር ንመንነቶም ዝገልፅን ናተይ ኢሎም ዝኾርዑሉን ባህሊ፣ ሃይማኖታዊ በዓላትን እናኽበሩ ክሳብ ኸዚ መፂኦም ‘ዮም። ብምዃኑ ድማ ብኣከባብራ ሃይማኖታዊ በዓላት፣ ብኣከዳድናን... Read more »

 በፃሕቲ ዓዲ እናስተኣናገደ ዝርከብ ጥንታዊ ጥበብ ኣክሱም  

ሓወልቲ ኣክሱም ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ዝድህሰሱ ሓድግታት ዓለም ትካል ባህሊ፣ ትምህርትን ሳይንስን [ዩኔስኮን] ዘመዝገበቶ ሃፍታ ‘ዩ። በብዓመቱ ልዑል ቑፅሪ ዘለዎም በፃሕቲ ዓዲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከተማ ኣኽሱም ይበፅሑ። ተምሃሮን ሙሁራትን ዩኒቨርሲቲታት ‘ውን... Read more »

 ትግራይ ሓንቲ መበቖል ስልጣነ ዓለም

ትግራይ ሃፍታም ‘ያ:: መሊኡ ዘይጎደለ ሃፍቲ ተፈጥሮ፣ ሕርሻ፣ ቱሪዝም፣ መዓድናት፣ ሃፍቲ እንስሳ ወዘተ ኣለዋ:: ብዝተፈላለዩ ስብ ሰራሕን ተፈጥሮን ዝዓዳላ እዚኦም ዉህብቶ ናብ ረብሓ ብምቕያር ክንጥቀመሉ ይግባእ:: ብዘመናዊ ዓለም ዘይተነኸአ ባህልታት ኩናማ፣ ኢሮብ፣... Read more »

ግደ ኪነ ጥበብ ኣብ ምልላይ ታሪኽ፣ ባህልን ፀጋታትን ሃገር

ከምዝፍለጥ ኢትዮጵያ ሰፊሕን ዓሚቕን ታሪኽ ባህልን ሓፈሻዊ ብዙሕ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ፀጋታት ዝመልኣ ሃገር ‘ያ። ይኹን እምንበር ብዘለዋ ታሪኻውን ባህላውን ከምኡ ‘ውን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣንፃር እቲ ወለዶ ንባዕሉ ይኹን ንዓለም ብዝግባእ ኣፋሊጡ... Read more »

 የሓ ምስክር ማእኸል ስልጣነ ትግራይ ካብዝኾኑ ቦታታት!

ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ብዙሓት ሓድግታት ልዕሊ 13 ቕርስታት ኣብ ሕቡራት መንግስራት ትካል ትምህርቲ፣ ሳይንስን ባህልን (ዩኔስኮ) ብዓለም ቅርስነት ተመዝጊቦም ‘ዮም። ቀሊል ዘይብሃሉ ቅርስታት ሃገርና ድማ ኣብ ግዝያዊ መዝገብ ዩኒስኮ ተመዝግቦም ይርክርቡ::... Read more »

 ጥበብ ኣክሱም ኣብ ዘመነ ንጉስ ኢዛና

ኣብ ስልጣነ ኣክሱም ብዙሓት ነገስታት ብዙሕ ናይ በዓሎም ስልጣነን ታሪኽን ሰሪሖም ሓሊፎም ‘ዮም:: ታሪኽ ኣክሱም ኣዝዩ ብዙሕ ‘ዩ፤ ተዛሪብካን ዘርዚርካን ዝውዳእ ኣይኮነን:: እቲ ታሪኽን ካብ ቕድሚ ልደተ ክርስቶስ ከምዝጅምር ‘ዩ ሙሁራት ዝሕብሩ::... Read more »

ታሪኻዊን ባህላውን መስሕባት ትግራይ

ትግራይ መእተዊ በሪ ኣብርሃማዊ ሃይማኖታት ‘ያ። ኣብ ዓለምና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሐዚ ብሚሊዮናት ዝቑፀሩ ኣመንቲ ዝነበርዎምን ዘለውዎምን ሃይማኖታት ኦሪት፣ ክርስትናን እስልምናን ብትግራይ ኣቢሎም ‘ዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝተጋፍሑ። በዞም እምነታት ኣቢሉ ብዝማዕበለ... Read more »

 ፕሮጀክት መንደር ዜሮ-ዜሮ ኣልነጃሺ ኣካል ሕውየት ቱሪዝም ትግራይ

ታሪኽ ኣልነጃሺ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ዓብይ ቦታ ኣለዎም ካብ ዝብሃሉ ታሪኻት ሓደ ‘ዩ። ኣብ ዓለምና ካብ ጥንቲ ጅሚሩ ክሳብ ሐዚ ብሚሊዮናት ዝቐፀሩ ኣመንቲ ዝነበርዎምን ዘለዎምን ሃይማኖታት ኦሪት፣ ክርስትናን እስልምናን በትግራይ... Read more »