ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ምንቕስቓስ ልምዓት ትግራይ

ህዝቢ ትግራይ ብኮረናን ኲናትን ንኸባቢ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ከቢድ ኩነታት ምፅንሑ ዝፍለጥ ‘ዩ። ብፍላይ እቲ ኲናት ኣብ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊን ኢኮኖሚያውን ከቢድ ፀገም ኣስዒቡ ‘ዩ። እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ እቲ ክልል ካብ ልምዓታዊ ምንቕስቓሳት... Read more »

ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ሒዝዎም ዝመፀ ሰናይ ተግባራት

ከም ዝፍለጥ ኣብዛ ሃገር ብፍላይ ምስለውጢ መንግስቲ ተተሓሒዙ ማለት ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ‘ዩ:: እዚ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ድማ ካብ መጀመርትኡ ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ብዘይምኽኣሉ ከይዱ ከይዱ ናብ ጎንፂ ኣምሪሑ... Read more »

 ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሃፍቲ ብኣግባቡ ብምጥቓም ስደት ምቕራይ

ከምዝፍለጥ ወዲ ሰብ ንኽነብር ምግቢ የድልዮ፤ ምግቢ ንኽረክብ ድማ ክሰርሕ ኣለዎ፤ ክልቲኦም ዝነፃፀሉ ነገራት ኣይኮኑን። ብዙሕ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ስራሕ እንትስእን ስራሕ ንምእላሽ ካብ ከባቢኡ ርሒቑ ናብ ስራሕ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ። ኣብ... Read more »

ሰላም ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክቐርብ የብሉን

ሰላም ብመንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ ዝረጋገፅ ብናይ ኩሉ ተሳትፎ ህዝቢ ሓዊሱ ‘ዩ፡፡ ቐንዲ በዓል ዋና ሰላም መንግስቲ ጥራሕ ክኸውን ኣይኽእልን፡፡ ህዝቢ ‘ውን ‘ዩ፡፡ ንህዝቢ ዝጠቕሞ ሰላምን ዕቤትን ስለ ዝኾነ ነዚ ዝፃባእ ሓይሊ እንትህሉ... Read more »

 ዘላቒ ለውጢ ክመፅእ ሰላም ቐዳሚ ኣጀንዳ ክኸውን ይግባእ

ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ብኩናትን ድርቅን እናተጎድአ ፀኒሑ ‘ዩ፤ ኣብ ዝሓለፉ ካብ 2012 ክሳብ 2014 ዓ.ም ዝነበረ ኮረናን ኩናትን ኢሉ ‘ውን ኣብ 2015 ዝጋጠመ ድርቂ እንተርኢና ኣብ ህዝቢ ከቢድ ጉድኣት ኣብፂሑ ‘ዩ:: ብፍላይ... Read more »

 ኣብ በዓላት ዝግበር ምድግጋፍ ኣብ ካልኦት እዋናት ‘ውን ክቅፅል ይግባእ

ሃገርና ኢትዮጵያ ካብተን ብትውፍታት ባህላውን ሃይማኖታውን ሃፍታማት ዝኾና ሃገራት ሓንቲ ከምዝኾነት ይፍለጥ። በዓላት ኣብ ዝኽበሩሉ እዋን ድማ ተተሓሒዞም ካብ ዝመፅኡ ነገራት ሓደ ባህልን ልምምድን ምትሕግጋዝ ዩ። ዘለዎ ንዘይብሉ ኣካል ማሕበረሰቡ ብምክፋል ኣብቲ... Read more »

 ኣብ ምፅናዕ ሰላም ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዓብይ ግደ ኣለዎ

ሰላም ማለት ናይ ኩሉ ነገር ውሕስና ‘ዩ። ሰሪሕኻ ንምልዋጥ፣ ቤተሰብ ንምምራሕ፣ ወፂእኻ ንምእታው፣ ዘሪእኻ ንምፍራይ ኮታስ ብሓፈሻ ደቂ ሰባት ንምንባር ብዘይ ምንም ምቁርራፅ እንተንፍሶ ኣየር ከምዘድልየና ኹሉ ካብ ኣየር ብዘይንእኣስ ኣብ ሂወትና... Read more »

 ኣቓልቦ ዘይረኸበ ጉዳይ ስደት

ኣብ ዓለምና ደቂ ሰባት ብዝተፈላላዩ ምኽንያታት ናብ ሓደጋ ክሳጥኹ ንርኢ ኢና። ካብዚ እቲ ሓደ ብዘይ ሕጋዊ ብዝግበር ናይ ደቂ ሰባት ስደት ‘ዩ። እዚ ድማ መብዛሕትኡ እዋን ዝፍፀም ብዘይ ሕጋዊያን ደላሎ ወይ መዛዋወርቲ... Read more »

ሰላምና ብምፅናዕ ልምዓትና ነሰጉም

ክልል ትግራይ ንኸባቢ ክልተ ዓመታት ኣብ ከቢድ ኹናት ድሕሪ ምፅንሓ እቲ ፀገም ብስምምዕነት መዕለቢ ረኺቡ ‘ዩ። ብምዃኑ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተርኣዩ ለውጥታት ብዙሓት ‘ዮም። ብፍላይ እቲ ፈላማይ ሕቶ... Read more »

ስርቂ መሰረተ ልምዓታት- መርኣያ ሕመቕ

ብሰንኪ ዝተፈጠረ ኹናት ከም ሃገር ብፍላይ ድማ ከም ትግራይ ሰፍ ዘይብል ናይ ሂወት ሞት፣ ናይ ኣካል መጉዳእትን መቑሰልትን ንዋታዊ ዕንወታትን ብምግጣሙ ኣብቲ ክልል ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላውን ኢኮኖሚያዊ ዕንወትን ኪሳራን ምብፅሑ ከይኣክል፤ ብሰንኪ... Read more »