ንዳግመ ሕውየት ክልል ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ንዝተሓሰበ ዕላማ ክውዕል ይግባእ

ከምዝፍለጥ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌዴራልን ብዘጋጠመ ፖለቲካዊ ዘይምስምዕማዕ ስዒቡ ኩናት ብምውልዑ ዝተፈላላዩ ጉድኣት በፂሕዋ ‘ዩ፡፡ ኣብ ሂወትን ኣካልን ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከምዘለዎ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ከም ማሕበራዊን ኢኮኖሚያውን ትካላት... Read more »

 ኩሉ ንሰላም ይስራሕ

ከምዝፍለጥ ሃገርና ብሰንኪ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ተደጋገሚ ኩናት እናጋጠምዋ ይርከቡ:: ምስ ለውጢ መንግስቲ ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግሰትን ዘጋጠመ ኩናት ንኸባቢ ክልተ ዓመት ፀኒሑ ዝተፈላላዩ ጉድኣታት ኣብፂሑ ‘ዩ:: ኮይኑ ግና መንግስቲ ንሰላም... Read more »

ንዕውትነት ወፍሪ ኣገልግሎት ወለንታዊ ኩሉ ይሳተፍ

ወለንታዊ ኣገልግሎት ማለት ዜጋታት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ግዴታ ገንዘቦም፣ ጉልበቶም፣ ፍልጠቶምን ሰናይ ኣተሓሳስባኦምን ንልምዓት ሕብረተሰብን ድሕንነት ኣከባብን ኣስተዋፀኦ ዝገብሩ ‘ዮም። እቲ ተግባር ድማ ኣብ ሰብኣዊ ኣረኣእያ ዝተመስረተ ሰናይ ተግባር ‘ዩ። ከምኡ ‘ውን... Read more »

ተፈጥሮ ብምዕቓብ ተጠቃሚ ንምዃን ንመደብ ሓምለዋይ ኣሰር ኩሉ ይዳሎ

ዝባደሙ ከባቢታት ናብ ንቡር ንምምላስ ሓምለዋይ ቦታ ንምፍጣር ኣብ እንትከለሉ እዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዓለም እናተፈታተነ ዘሎ ሓደ ለውጢ ኩነታት ኣየር ‘ዩ። ነዚ ንምምካት ድማ ምትካል ተኽሊ ወይ ኣግራብ ምግራብ የድሊ። እዚ... Read more »

 እታዎታት ሕርሻ ብግቡእ ብምጥቓም ለውጢ ክውን ምግባር

ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ዋና ዓንዲ ሑቐ ቑጠበአን ‘ዩ፡፡ ሕርሻ ውሕስነት መግቢ ካብ ምርግጋፅ ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምቕያር ርኡይ ግደ ኣለዎ፤ ጥምየትን ሕፅረት ምግቢን ብምውጋድ ቁጠባዊ ዕብየት... Read more »

ዕቤት ኢንዱስትሪ ንምርግጋፅ ኩሉ ሓላፍነቱ ይዋፃእ

ልምዓት ኢንዱስትሪ ንዕቤት ሓንቲ ሃገር ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ ዝፍለጥ ‘ዩ። ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ፣ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር፣ በዚ ኣቢሉ ቑጠባዊ ሃገር ንምርግጋፅ ዓብዪ ኣስተዋፀኦ ኣለዎ። ብምዃኑ መንግስቲ ነዚ ተሓሳቢ ብምግባር ናይ ፖሊሲ ምምሕያሻት... Read more »

ሃገራዊ ምኽክር ብሕታዊ መፍትሒ ፀገም!

ኢትዮጵያ ንዘመናት ንኣፈላላያት ፖለቲካ ብሓይሊ ንምፍታሕ እናፈተነት መፂኣ ‘ያ፡፡ ኮይኑ ግና እዚ ብዙሕ ዋጋ ካብ ምኽፋል ሓሊፉ ዘምፀኦ ለውጢ የለን፡፡ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ንቕድሚት እናተወንጨፈት ኣብትርከበሉ እዋን ኣፋላላያት ብሓይሊ ንምፍታሕ... Read more »

 ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ተግባር ውፅኢታዊ ክኸውን ኩሉ ተርኡ ይዋፃእ!

ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ሃገርና ኣብ ዘለዉ ኣገደስቲ ጉዳያት ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዕላማ ገይሩ ዝተጣየሸ ብሄራዊ ኮሚሽን ምኽክር ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ታሪኽ ዝተፈጠሩ ዘይምርድዳእ ዕልባት ንምሃብ ብዙሕ ፃዕርታት እናካየደ ይርከብ። እቲ ኮሚሽን... Read more »

ፖለቲካዊ ፀገማት ብዘተ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ተጣናኺሩ ይቐፅል

ኹናት ኣብ ዝኾነ ሃገርን እዋንን መፍትሒ ፀገማት ኮይኑ ኣይፈልጥን፡፡ እኳደኣስ ናብ ዝበኣሰ መንገዲ ‘ዩ ዘአትወካ፡፡ ናይ ሓሳብን ዕላማን ፍልልይ ምህላው ንቡር ‘ዩ፤ ኩሉ ግዜ ኣብ ወዲሰብ ኣሎ፤ እዚ ተፈጥሮኣዊ ባህሪ ስለ ዝኾነ... Read more »

 መንግስቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንምፍፃም ዝኸዶ ርሕቐት

ኣብ ሃገርና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምስሕሓባት ተፈጢሩ ናብ ቓታ ምስሕሓብ ተኣትዩ ብዙሕ ክሳራታት ስዒቡ ‘ዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌዴራልን ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፀገም ዝበፅሐ ጉድኣት ቐሊል ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ኮይኑ ግና እዚ ድሕሪ... Read more »