“Babal’ifannaan daangaa humnaan taasifamu gufuu misooma keenyaa waan ta’eef haqa bakkatti deebisuun misooma ittifufsiisuun furmaata” – Aadde Ikraam Xahaa

 Godinni Harargee Lixaa godina kanaan dura omisha jimaafi albuudaan daran beekamuudha. Haata’uutii dhiyeenya kana keessumaa waggoota sadan darbanitti misooma jallisiin haala hinbaratamneen inisheetivii qamadii babal’isuun eeggattummaa midhaan nyaataa maqsuun godina seenaa hojjetaa... Read more »

 “Injifannoo Adwaa seenaa qeenxee, olaantummaan amantiifi saba tokkoo faarsu hambisuun seenaa waloon akka jiraatu taasiseera” – Obbo Girmaa Namarraa (Hayyuu Seenaa)

Keessummaan Gaazexaa Bariisaa maxxansa kanaa Inistiitiyuutii Qo’annoofi Qorannoo Oromootti, Qorataa Seenaafi Dursaa Garee Qorannoo Seenaa Kaadhimamaa Doktaraa Girmaa Namarraati. Gaafdeebii dheengadda ayyaana Injifannoo Adwaa 128ffaafi seenessa waloorratti xiyyeeffachuun hayyuu kana waliin taasifne... Read more »

“Mootii Abbaa Jifaar keessummaa bunaan simatanii ‘Bunaafi nagaa hindhabinaa’ jedhanii eebbisanii gaggeessu” -Obbo Najiib Abbaaraayyaa (Kantiibaa Magaalaa Jimmaa)

Jimmi magaalota Itoophiyaa Kibbaa dur hundeeffaman keessaa ishee tokko. Magaalaa seenaqabeettiin wiirtuu daldalaa taatee tajaajilaa turte tun jijjiirama sirna mootummaa waliin yeroo tokko ho’aa yeroo kaan ammoo qabbanaa’aa turuunshee ni yaadatama. Magaalaa... Read more »

 “Waggoota lama booda Itoophiyaan maxxansa kitaabilee barnootaatiin of dandeessi” – Pirofeesar Birhaanuu Naggaa

Aangoowwan Ministeera Barnootaatiif kennaman keessaa inni tokko sirni barnootaa biyyattii sirnaan hojiirra akka oolu hordoffii taasisuudha. Kanarrattis sirni barnootaa inni haaraa manneen barnootaa hundatti akka hojiirra ooluufi qophiin kitaabilee barnootaa kanaaf barbaachisan... Read more »

 “Fardi Qundhudhoo, Arbi Baabbileefi Jimaan, qabeenya Harargeen Bahaa ittiin beekamu yoo ta’u, amma ammoo godina callaadhaanis caalaa jiruudha” – Obbo Ayyaalewu Taakkalaa

Godinni Harargee Bahaa aanaalee 23 of jalaa kan qabu yoo ta’u, qilleensa naannawa baddaa, baddadareefi gammoojjii akkasumas, misooma jimaafi gaba jimaatiin beekamtii olaanaa gonfateedha. Gaafa waa’een Harargee Bahaa ka’u waan jimaa qofaan... Read more »

 “Yunivarsitiin Walqixxee guutummaatti gara ‘Applied Science’tti ce’uuf hojiilee hedduu raawwachaa jira” – Doktar Yohaannis Gabruu

Keessummaan Bariisaa maxxansa kanaa Yunivarsitii Walqixxeetti, Pirezidaantii Ittaanaa Qorannoo, Tajaajila Hawaasummaafi Ce’umsa Teknolojii Doktar Yohaannis Gabruuti. Gaafdeebii Gaazexaan Bariisaa torbee darbe isaan waliin dhimmoota adda addaarratti taasise akka armaan gadiitti dhiyaateera. Bariisaa:... Read more »

 “Jijjiiramaa as dandeettiin raawwachiisummaa dhaabbatichaa dhibbantaa 30 irraa gara 70tti guddateera” – Obbo Tashoomaa Yaamii

Biyyoota addunyaa hedduu keessatti hojiin qaama raawwachiiftuu mootummaatiin raawwataman ummataaf ifa akka ta’an, bifa ittigaafatamummaa qabuun akka raawwataman, bulchiinsi gaariin akka diriiru, mirgi dimokraasiifi namummaa akka dagaaguuf dhaabbilee dimokraasii hundeessuun barbaachisaa qofa... Read more »

 “Ayyaanonni akka Cuuphaa addababa’iitti kabajaman duudhaaleesaanii ganamaatti deebi’uu qabu” – Abbaa Daani’eel Haasoo (PhD)

Dubbistoota keenya amantii Kiristaanaa hordofan maraan baga ayyaana Cuuphaa har’a kabajamaa jiruun nagaan isin ga’e jechaa Bariisaan maxxansasaa kanaan ayyaanichuma sababeeffachuun gaafdeebii hayyuu amantii cimaa tokko wajjin taasise qabatee dhiyaateera. Hayyuun kunis... Read more »

“Oromoon Walloo; warri odaa Garadoo, ummata sabboonummaasaa kabachiisee asiin gaheefi kabajni maluufiidha”Abbaa Gadaa Walloo Ahmad Mahaammad Umar

Gaafa Oromoon galaana jedhamu afoolaan osoo hintaane haqa lafaraa jiruudha jechuun nidanda’ama. Ilmaan Kuush Itoophiyaarraa kaasee hanga gaanfa Afrikaatti ummata babal’atee jiraatu yoo ta’u, isaan keessaa Oromoon isa tokko. Egaa ummata Oromoo... Read more »

 “Amantoonni hundi ergamtoota nageenyaa ta’uu qabu” – Luba Darajjee Janbaruu

Ayyaanni Dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaanota hordoftoota amantii Kiristaanaa biratti bakka olaanaa qaban keessaa tokko yoo ta’u, yeroo baay’ee Mudde 29, waggaa afuritti si’a tokko yommuu Qaam’een guyyaa ja’a taatu ammoo Mudde... Read more »