Oromiyaatti barattootni kutaa 12ffaa kuma 248fi 460 qormaataaf qophaa’aa jiru

Finfinnee: Oromiyaatti bara barnootaa 2016 barattootni kutaa 12ffaa kuma 248fi 460 qormaata biyyaalessaaf qophaa’aa jiraachuu Biiroon Barnoota Oromiyaa ibse. Sadarkaa hogganaa ittaanaatti gorsaan biirichaa Obbo Efireem Tasammaa Roobii darbe Gaazexaa Bariisaatti akka... Read more »

Qaala’iinsa jireenyaa dhibbantaa 20tti gadibuusuuf hojjetamaa jira

Finfinnee: Mootummaan balaa sirnichaati kan jedhe qaala’iinsa jireenyaafi hojdhabdummaa xiqqeessuuf xiyyeeffannaa addaatiin hojjetaa jira. Hojii bal’aa hojjetameen qaala’iinsi jireenyaa bara darbe waliigalaan dhibbantaa 33.5 ture ammaan tana gara dhibbantaa 23.3tti gadibu’eera. Xumura... Read more »

 Manni Abbichuu nageenyaafi misooma toora xiyyeeffannaa taasifachuun milkaa’eera

Finfinnee: Magaalaa Shaggar, Kutaa Magaalaa Mana Abbichuu irra jireessaa bosonaa uwwifamuu, sulula Mogoritti dhiyaachuufi daandiin naannoo Amaaraa geessu keessa qaxxaamuruun walqabatee bakkeewwan sodaa nageenyaa qaban keessaa isa tokko ture. Gama biraatiin ammoo... Read more »

 Miseensonni Shanee harka kennachuu ittifufaniiru

Finfinnee: Godina Boorana Bahaatti miseensonni ABO Shanee 107 ta’an waamicha karaa nagaa mootummaan taasiseef fudhachuun harka kennatan. Godinichatti tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu qindoomina qaamolee nageenyaatiin fudhatamaa jiruun miseensota garee ABO Shanee rukutamaa... Read more »

 “Milkaa’ina hojii komishinichaatiif barsiisni araaraa cimee ittifufa’’ -Paastar Tsaadiquu Abdoo

Finfinnee: Hojii Koomishinii Marii Biyyaalessaatiin eegalame akka milkaa’uuf barsiisa ijaa ba’uurraa fagaachuun araaraa cimsanii akka barsiisan Tokkummaan Waldoota Kiristaana Warra Wangeela Itoophiyaa ibsan. Pirezidantiin Tokkummaa Waldoota Kirstaanaa Warra Wangeelaa Itoophiyaa Paastar Tsaadiquu... Read more »

 Qeellam Wallaggaatti hojiin nageenya mirkaneessuu bu’aa abdachiisaa argamsiisaa jira

Finfinnee: Godina Qeellam Wallaggaatti hojiileen nageenya mirkaneessuuf hojjetamaa jiran bu’aa abdachiisaa argamsiisaa jiraachuu Waajjirri Bulchiinsafi Nageenya godinichaa beeksise. Ittigaafatamaan waajjirichaa Obbo Tasammaa Waariyoo Kamisa darbe Gaazexaa Bariisaaf akka ibsanitti, waggoota sadii dura... Read more »

 “Qamoleen qabsoo hidhannoo keessa jiran gaaffii qaban mariin furachuuf of qopheessuu qabu” -Obbo Leencoo Lataa

Finfinnee: Qaamoleen qabsoo hidhannoo keessa jiran gaaffii siyaasaa qaban marii biyyaalessaatiin furachuuf of qopheessuu akka qaban gameessi siyaasaa Obbo Leencoo Lataa ibsan. Goolabamuu taateewwan waraana Itoophiyaa kaabaatii as mul’ataa kan isaan yaaddesse... Read more »

 Teknolojiin wanta dhoksaan fe’ame dubbisu karroota Finfinnee Shananirratti dhaabamuufi

Finfinnee: Daddabarsa meeshaalee waraanaafi daldalaa seeraan alaa Shaggar keessa darbee Finfinnee galu to’achuuf teknolojiin jalqabaa osoo fe’isni konkolaataarraa hinbu’iin sakatta’u hojiirra ooluuf ta’uun ibsame. Ittigaafatamaan Waajjira Bulchiinsaafi Nageenyaa Magaalaa Shaggar Obbo Leejjisaa... Read more »

Eegalamuun ijaarsa Zoonii Dinagdee Addaa Gadaa ummata hiyyummaa keessaa baasuuf gumaacha olaanaa qaba

Luumee: Eegalamuun ijaarsa Zoonii Dinagdee Addaa industirii babal’isuufi carraa hojii uumuun ummata hiyyummaa keessaa baasuuf gumaacha olaanaa qaba jechuun Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad (PhD) ibsan. Ijaarsi Zoonii Dinagdee Addaa Gadaa kaleessa eegalame.... Read more »

“Wallaggi dachee jaalalaa, nageenyaafi gammachuu ta’uun qabatamaan mul’ateera” -Bulchitoota godinaalee Wallaggaa

Finfinnee: Hiriirri deggarsaa Roobii darbe Naqamtetti adaeemsifame ummataafi mootummaa aannaniifi garaa taasisuu cinatti Wallagga dachee jaalalaa, nageenyaafi gammachuu ta’uu qabatamaan mul’isuusaa bulchitoonni godinaalee Wallagga hubachiisan. Bulchitoonni kunneen kaleessa Gaazeexaa Bariisaaf akka ibsanitti,... Read more »