Hojiin kilaastaraa omishtummaafi aadaa qusannaa qonnaan bulaa gabbisaa jira

Naqamte: Kilaastaraan hojjechuun omishtummaafi aadaa qusannaasaanii gabbisaa jiraachuu qonnaan bultoonni Godina Wallagga Bahaa ibsan. Qonnaan bultoonni aanaalee Sibuu Siree, Guutoo Giddaafi Gobbuu Sayyoo  boqqolloo kanaan dura lafa hektaara tokkorraa kuntaala 30 argataa turan... Read more »

Konfaransii dargaggootaa Oromiyaatti

Konfaransiin dargaggootaa tibbana mataduree, “Dargaggoonni anniisaa jijjiiramaa, utubaa biyyaafi abdii egeree” jedhuun Oromiyaatti gandaa kaasee hanga naannootti adeemsifamee tureera. Nutis dhimmuma kana ilaalchisuun Hogganaa Ittaanaa Biiroo Dargaggoofi ispoortii Oromiyaa Obbo Kadir Indaalkaachoo... Read more »

“Afrikaan tokkoomuun guddina hawaas dinagdeefi ce’umsa kalaqaatiif bu’uura nibuusa” Ministira Muummee Doktar Abiyyi Ahmad

Afrikaan hawaas dinagdeefi ce’umsa teknolojii kalaqaan tokkoomuun eeggattummaa kan maqsuufi miira ofitti amanamummaa kan cimsu ta’uu Ministirri Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahmad beeksisan. Yaa’ii Afrikaa-Kooriyaa tibbana Kooriyaa Kibbaa, Magaalaa See’ulitti gaggeeffamerratti argamuun... Read more »

Leenjiin dandeettii raawwachisummaa cimsuu qonnaan bulaa guutuu Oromiyaaf kenname

Finfinnee: Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu qonnaan bulaafi horsiisee bulaa guutuu Oromiyaaf guyyoota shaniif kennamaa ture kaleessa xumuramuu Biiiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa gabaase. Ittigaafatamaa Waajjira Paartii Badhaadhinaa Damee Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa haasaa... Read more »

 Oromiyaatti bara kana barattoonni miliyoona 1.6 ol qormaata kutaa 6ffaa, 8ffaafi 12ffaa fudhatu

Finifnnee: Duula misooma barnootaa guutuu Oromiyaatti banameen yeroo ammaa naannichaatti baay’inni manneen barnootaa kuma 30, barsiisonni kuma 300fi barattoonni miliyoona 11.6 dhaqqabuu ragaan Biiroo Barnoota Oromiyaarra argame ni mul’isa. Hogganaan biirichaa Doktar... Read more »

 Shawaa Kaabaatti xaa’oon kuntaalli kuma 200 qonnaan bultootaaf rabsame

Finfinnee: Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti omisha qonnaa ganna dhufuuf xaa’oo kuntaalli kuma 200 qonnaan bultootaaf kan rabsame ta’uu waajjirri qonna godinichaa beeksise. Ittigaafatamaan Ittaanaa waajjirichaa Obbo Hirphaa Addunyaa Roobii darbe Gaazexaa... Read more »

 Ashaaraa magariisaa bara kanaaf naannooleen qophii barbaachisu xumuraa jiru  

Finfinnee: Ashaara magariisaa bara kanaa milkeessuuf naannoon Itoophiyaa Kibbaafi Itoophiyaa Giddugaleessaa qophii barbaachisu xumuraa kan jiran ta’uu beeksisan. Hoggantoonni Biiroolee Qonna naannoolee kunneenii turtii Gaazexaa Bariisaa waliin taasisaniin, sagantaa ashaaraa magariisaa bara... Read more »

 “Oromoon Oromoo ajjeesuun bilisummaan dhufu hin jiru” -Miseensota ABO Shanee harka kennatan

Finfinnee: Oromoon Oromoo ajjeesuun Oromoo bilisoomsuu osoo hin taane gara garbummaatti wal deebisuudha jedhan Miseensotni garee ABO Shanee harka kennatan. Miseensonni kunneen sochiin ABO Shanee dhuguma qabsoo siyaasa bilisummaa isaanitti fakkaatee kan... Read more »

 Sosochiichaan omisha haaraa sagal gara alaatti erguun danda’ameera

Finfinnee: Sosochii “Itoophiyaan haa omishtuu” tiin omishaalee haaraa sagal biyya keessatti omishuun gara alaatti erguun kan jalqabame ta’uu Ministeerri Industirii beeksise. Ministirri ministeerichaa Obbo Malaakuu Allabal marii abbootii warshaalee waliin Roobii darbe... Read more »

 Kaampaaniin Booyiingi Waajjirasaa Itoophiyaatti banuuf murteessuun Kaampaanota idila addunyaa biroof karra saaqa

Finfinnee: Kampaaniin Xiyyaaraa Booyiingi sadarkaa Afrikaatti Waajjirasaa Itoophiyaatti banuuf murteessuun Kaampaanota biroof karaa kan saaqu ta’uu xiinxalaan Aviyeeshinii Idila Addunyaa Obbo Yoonaataan Mankir ibsan. Obbo Yoonaataan ibsa addatti Gaazexaa Bariisaaf Kamisa darbe... Read more »