Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa sirreeffamtoota seeraa 538f dhiifama taasise

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ayyaaana Qillee sababeeffachuun sirreeffamtoota seeraa 538f dhiifama taasise. Qorannoo walitti bu’iinsaafi jeequmsa Magaalaa Buraayyuu, Finfinneefi kutaalee biyyattii adda addaatti raawwatamaa turan irratti taasisaa tures ifa taasise. Ittigaafatamaan Dhimmoota... Read more »

Ijaarsa daandii Eddoo-Seroftaa-Warqaa: Deebii gaaffii waggoota dheeraa

Aanaan Naansaboo naannoo Oromiyaa, Godina Arsii Lixaa keessatti argama. Aaanaan kun omishaalee bunaa, damma, fuduraafi muduraa adda addaa akkasumas qabeenya bosonaa, gaarreeniifi bineensota bosonaa gara garaa qabdi. Qonnaan bultoonni aanichaa sababa rakkoo... Read more »

Manneen barnootaa cufaman bansiisuuf hawaasni tumsuu qaba

Sababa rakkoo nageenyaan walqabatee Godinaalee Wallagga Bahaa, Qellam Wallaggaa, Booranaa, Gujiifi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti manneen barnootaa 810 kan cufaman yoo ta’u, Wallagga Lixaatti ammoo manneen barnootaa 955 guyyoota sagaliif cufamanii turan... Read more »

“Nagaa argame itti dhimmamanii eeguu barbaachisa” – Obbo Galaasaa Dilboo

Jijjiirama ammaan tana biyyattiitti mul’ataa jiru warri dhimmisaa ilaallatu marti itti dhimmamanii eeguu akka qaban Hayyudureen ABO Qaama Ce’umsaa gaafatan. Hayyudureen addichaa, Obbo Galaasaa Dilboo ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti,... Read more »

Ayyaanni Qillee nageenyaaf dursa kennuun akka kabajamu gaafatame

Guyyaa Dhaloota Yasuus Kiristoos Wiixata dhufu kabajamu ilaalchisuun abbootiin amantii ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Abbootiin amantii kunneenis hordoftonni amantii kiristaanaa ayyaanicha wayita kabajan hunda dura nageenyaaf dursa kennuu akka qaban dhaamaniiru.Paatiriyaarkiin Bataskaana... Read more »

“Dinagdeen Itoophiyaa %11n guddatee hinbeeku”

Dinagdeen Itoophiyaa %11n guddatee hinbeeku. Ummatni biyyattii hiyyummaa keessa utuu jiruu dinagdeen biyyattii harka 11n guddateera jedhanii ummata sobuun sirrii hinturre. Gabaasa kana yeroo paarlaamaa keessa turan falmaa turaniiru. Biyyattiin omisha qonnaa... Read more »

Oromiyaatti namoonni malaammaltummaan shakkaman 75 to’ataman

Finfinnee: Oromiyaatti namoonni sassaabdummaa kiraan shakkaman 75 to’annoo seeraa jala ooluu Komishiniin Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa beeksise. Komiishinarri Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa Abbabaa Kabbadaan ibsa Kibxata darbe miidiyaaf kennaniin akka beeksisanitti,... Read more »

Seerota qabsoo farra malaammaltummaa fooyyessuun xiyyeeffannoo barbaada

Finfinnee: Malaammaltummaan farra nageenyaa, misoomaafi dimokiraasii waan ta’eef biyyootni addunyaa qindoominaan ittisuuf hojjechaa turaniiru; wayita ammaas waloodhaan hojjechuurratti argamu. Dhaabbatni Mootummoota Gamtoomanii ALA bara 2003tti sanada waliigaltee farra malaammltummaa walfakkaataa ta’e qopheessuun... Read more »

Saba Oromoofi Amaaraa gidduu garaagarummaan bu’uuraa akka hinjirre ibsame

Finfinnee: Durirraa eegalee saba Oromoofi Amaaraa gidduu garaagarummaan bu’uuraa kan hinjirre ta’uu hayyootni seenaa ibsan. Konfiransiin hayyoota seenaa Oromoofi Amaaraa qorataniin Yunivarsiitii Wallootti guyyoota lamaaf tibbana adeemsifameera. Hayyootni kunneen qorannoo dhiyeessaniin akka... Read more »

Siinqee Awwaardiifi Odaa Awwaardi: Sagantaa jiraatti walgalateeffachuu

Finfinnee: Barsiifata biyya kanaa keessatti yeroo baay’ee namni kan faarfamu yommuu du’uudha. “Abaluun akkas ture, kana hojjete turefi kkf” jechuun miidiyaaleen walharkaa fuudhanii kan odeessan yommuu namni du’uudha. Keessumaa namoonni aartiifi qabsoo... Read more »