Bulchiinsichi qabiinsa mirga namoomaarratti jijjiirrama fidaa jiraachuu beeksise

Qabiinsa mirga namoomaarratti jijjiiramni galmaa’aa jiraachuu Bulchiinsi Manneen Sirreessaa Federaalaa beeksise. Daarektari olaanaan bulchiinsichaa Obbo Jamaal Abbaasoo ibsa kaleessa miidiyaaleef kennaniin haalli qabiinsa mirga namummaa fooyya’aa jiraachuu eeranii, Bulchiinsicha jala kan jiran... Read more »

Tajaajilli bishaan dhugaatii ragaa qandaa’aarratti hundaa’e eegalamuufi

Sababa dhabamuu odeeffannoo qindaa’aatiin biyyattiin bishaan dhugaatii sadarkaasaa eeggateefi lammiilee biyyattii hundaaf ta’u dhiheessuu akka hindandeenye ragaaleen ni agarsiisu. Ijaarsi projektota bishaan dhugaatii adeemsifamaa turanis dhaabbilee garagaraatiin bifa bittinaa’een adeemsifamaa turuusaatiin odeeffannoon... Read more »

Manneen barnootaa Gaara Guuriifi Burqaa Wayyuu eebbifaman

Magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa Afaan Oromootiin barsiisaa jiran keessaa, Gaara Guuriifi Burqaa Wayyuu tibbana Dhaabbata Al Maktuumiitiin eebbifamuusaanii waldaan ‘Charity Development Association (CDA’) ibseera. Walitti qabaan boordii waldichaa, Obbo Mohaammad Alii... Read more »

Seerota sirna filannoo fooyyessuun waliigaltee paartiilee siyaasaa cimsa

Bara 1987 irraa eegalee Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa si’a shanaffaa kan adeemsifame yoo ta’u, baroota kanneen keessatti paartiileen siyaasaa guutummaatti waliigaltee uumanii hinbeekan. Kanarraa kan ka’e adeemsi filannoo biyyaalessaa nagaafi iftoomina qabu, walabaafi... Read more »

Dhabiinsa deggarsa ogummaafi gabaarratti komii qonnaan bultoota Madda Walaabuu

Sababa deeggarsa ogeessa fayyaa dhabaniifi dhabamuu gabaatiin miidhamaa jiraachuu Godina Baaleetti qonnaan bultootni Aanaa Mdda Walaabuu komatan. Gammoojjii Madda Walaabuutti pirojektiin jallisii isaaniif ijaarameen kuduraafi mudura omishaa jiraachuu kan himan qonnaan bultootni... Read more »

“Lafa keenyarratti paartiin kamuu waraana akka hinbaane” – Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo

Tibbana Oromiyaa keessatti wanti adeemaa jiru kana Oromoo hedduu gaddisiseefi mataa gadi qabachiiseedha. Waldhabdeen ODPfi ABO gidduutti uumame ummata arsaa kanfalchiisaa jira. Bakkeewwan garagaraatti ammas lubbuun namaa darbaa jira, qabeenyi barbada’aa jira,... Read more »

Oromiyaatti pirojektonni bishaanii 30 barana eebbifamu jedhame

Naannoo Oromiyaatti piroojektootni bishaan dhugaatii 30 ta’an eebbifamanii tajaajila kan kennan ta’uu Biiroon Bishaan, Albuudaafi Inarjii Oromiyaa beeksise. Hogganaan Biirichaa Obbo Sayfaddiin Mahaadii Ibsa kaleessa waajjirasaaniitti miidiyaaleef kanneniin, yeroo ammaa pirojektotni bishaanii... Read more »

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa sirreeffamtoota seeraa 538f dhiifama taasise

Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ayyaaana Qillee sababeeffachuun sirreeffamtoota seeraa 538f dhiifama taasise. Qorannoo walitti bu’iinsaafi jeequmsa Magaalaa Buraayyuu, Finfinneefi kutaalee biyyattii adda addaatti raawwatamaa turan irratti taasisaa tures ifa taasise. Ittigaafatamaan Dhimmoota... Read more »

Ijaarsa daandii Eddoo-Seroftaa-Warqaa: Deebii gaaffii waggoota dheeraa

Aanaan Naansaboo naannoo Oromiyaa, Godina Arsii Lixaa keessatti argama. Aaanaan kun omishaalee bunaa, damma, fuduraafi muduraa adda addaa akkasumas qabeenya bosonaa, gaarreeniifi bineensota bosonaa gara garaa qabdi. Qonnaan bultoonni aanichaa sababa rakkoo... Read more »

Manneen barnootaa cufaman bansiisuuf hawaasni tumsuu qaba

Sababa rakkoo nageenyaan walqabatee Godinaalee Wallagga Bahaa, Qellam Wallaggaa, Booranaa, Gujiifi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti manneen barnootaa 810 kan cufaman yoo ta’u, Wallagga Lixaatti ammoo manneen barnootaa 955 guyyoota sagaliif cufamanii turan... Read more »