WBO, Oromoof manaa bahe kabaja guddaadhaan manatti galchuun eegalame

Finfinnee: Gabrummaatu itti hammaatee manaa isaan baase. Akkuma nama kamiittuu osoo hojjetanii jiraachuu danda’anuu jiruun bilisummaa hinqabne lafee foon hinqabne itti taanaan mana ho’aa irra bosona qorraa, bultii mijaawaa irra egeree mi’aawaa... Read more »

Ragaaleen ummataa afaanota shaniin funaanamuun shakkii uumuu hinqabu jedhame

Finfinnee: Lakkaawwii ummataafi manaa barana si’a afraffaaf gaggeeffamurratti ragaaleen ummataa afaanota shaniin funaanamuun shakkii uumuu akka hinqabne Komishiniin Lakkaawwii Ummataa ibse. Sekireeteriyaatiin komishinichaafi Darikterri Ejensii Istaatiksii Giddugaleessaa Obbo Birraatuu Yiggazuu ibsa Roobii... Read more »

Dhaabbileen ADWUI akka paartii biyyaalessaa tokkootti hundaa’uufi

Finfinnee: Dhaabbileen Adda Dimokraasummaa Warraaqsa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI) arfan (ODP, ADP, WDUKfi ABUT) dhaabbilee deggartootaa dabalatee akka biyyaalessaatti hundeessuuf qorannoon gaggeeffamee qophiin xumuramuusaa Waajjirri ADWUI ibse. Waajjirichatti Qindeessaan Damee Paartiilee Siyaasaafi Waldaalee... Read more »

“Hariiroon Oromoofi Sidaamaa eegalan sadarkaa biyya waliin ijaaruutti ce’uu qaba” -Obbo Qaarree Cawwichaa, Bulchaa Godina Sidaamaa

Finfinnee: Maatii Kush keessatti sabootni Oromoofi Sidaamaa baay’ina ummataatiinis ta’ee bal’ina lafa irra qubataniitiin akkasumas daangaa dheeraa wajjummaan qooddachuudhaan maatii takko. Ilmaan kuush kunniin ollummaafi obbolummaa maatii tokkoo qofa osoo hintaane, gama... Read more »

Talaalliin Gifiraa marsaa 2fa kennamuu eegale

 Walanciitii: Talaalliin Gifiraa marsaa 2fa guutummaa biyyattiitti kennamuu eegaluusaa Ministeerri Fayyaa beeksise. Ministir De’eetaan ministeerichaa Doktar Liyaa Taaddasaa kaleessa sirna eegaliinsa talaallii gifiraa magaalaa Walanciitiitti argamuun haasaa taasisaniin akka jedhanitti, dhukkubni gifiraa... Read more »

ABOn akka haaraatti galmaa’uuf hojjechaa jiraachuu ibse

Finfinnee: ABOn Jaal Daawud Ibsaatiin hogganamu qabsoo demokraatawaa taasisuuf ulaagaa Boordiin Filannoo Biyyaalessaa barbaadu guutee galmaa’uuf sochiirra jiraachuu miseensi Gumii Sabaa Himaa addichaa beeksisan. Miseensichi Obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif... Read more »

“Ammayyuu kenniinsi tajaajilaa si’ataa miti” – Invastaroota tokko tokko “Riifoormii haaraadhaan abbootii qabeenyaa simachuuf qophiin xumurameera” – Komishinii Invastimantii Oromiyaa

Finfinnee: Naannolee yaa’iinsi invastimantii itti baay’atu keessaa Oromiyaan tokko. Kanaanis dameen invastimantii dinagdee Oromiyaa darbees kan biyyaa haalaan utubaa tureera. Waggoota lamaan darbanitti rakkoo nageenyaatiin walqabatee galiin achirraa argamu akkuma biyyaattuu hir’iateera.... Read more »

“Yommuu Oromoon Oromoorratti ka’ee dhiiga dhangala’e gatii dhabsiisu baay’een gadda” – Artisti Ilfinash Qannoo

Quuqqaa ummata Oromoo sirbaan ibsuusheetiif dararaa guddaan irra ga’ee biyya ishee dhiistee akka godaantuuf kan dirqamte Artistiifi Qabsooftuu Ilfinash Qannoo turtii waggoota 20 booda dhiheenya kana biyya isheetti deebi’uun ishee ni yaadatama.... Read more »

Indastirii aartii Oromoo dinagdeedhaan ijaaruu gaafata

Finfinnee: Artistootniifi atileetonni Oromoo dheengadda Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti akkaataa indastirii aartii Oromoo dinagdeedhaan ijaaruun danda’amurratti mari’ataniiru. Doktar Darajjee Garafaa Ogeessa fayyaafi xiinxalaa siyaasaa yoo ta’an, qabsoo siyaasa ummata Oromoo keessatti qooda... Read more »

Muudama miseensota komiishinootaa

Manni Marii Bakka Bu’oota Ummataa walga’iisaa idilee Kibxata darbe adeemsiseen miseensota Komiishinii Daangaa Bulchiinsaafi Dhimma Eenyummaa akkasumas kan Komiishinii Araara Biyyaalessaarratti bal’inaan mari’atee fooyyessa taasisuun raggaasise. Haaluma kanaan miseensummaa Komiishinii Daangaa Bulchiinsaafi... Read more »