Dhimma faayidaa addaa Oromiyaafi Finfinnee

Heerri Itoophiyaa bara 1987 ragga’ee hojiirra jirurratti keeyyata keeyyataan mariin irratti adeemsifameera. Qabxiilee sadarkaa wixineetti marii bal’aan irratti adeemsifaman keessaa keeyyanni 49 (5) isa tokko. Keeyyatichi, “Naannoo Oromiyaa dhiyeessii tajaajilaa ykn haala... Read more »

“Leenjiin dhiyeessiin alaa rakkoo qulqullina ijaarsaa fidaa jira’’ -Doktar Masaay Daani’el

Lakkoofsi dhaabbilee barnoota olaaanaa ogummaa ijaarsaatiin leenjisaa jiran hedduun dhiyeessiiwwan yaaliitiin ala waan ta’eef hojii gochaarratti rakkoo qulqullinaa uumaa jiraachuu Daarektarri Abbaa Taayitaa Konistiraaksihinii Oromiyaa beeksise. Daarektarichi Doktar Masaay Daani’el ibsa Gaazexaa... Read more »

Erga lafa saamamnee qotiyyoo qeeraatti oofna

Harki barootaaf qotee midhaan gosee galaana fakkaatu galchee beela’aa beela baasuufi jiraachuu Itoophiyaatiif bu’uura ta’aa ture, dacheen maccaafi tuulamaa har’a of harkaa dhabee harka ilaaluutti yoo taa’u afaan nama qabachiisa. Oromoon kaleessa... Read more »

“Oromoon kanaan booda rasaasa bilisummaaf dhukaasuu hinqabu” – Obbo Hayilee Gabree

“Ilmaan keenya bosona keessa jiran nutti makamanii nu haa eegan”- Obbo Baqqalaa Garbaa Amajjii 16 guyyaa Oromoo biratti adda taateefi abdii ifaa gonfachiifteedha. Akkasumas, sirni Gadaa hammam Oromoo biratti kabajaafi fudhatamummaa akka... Read more »

Obbo Bulchaa Dammaqsaa: Hayyuu Dinagdeefi Siyaasaa

Obbo Bulchaan abbaa isaanii Obbo Dammaqsaa Sanbatoofi haadha isaanii Aadde Naansiisee Sardaa irraa bara 1922 naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojji Dirmajii, Magaalaa Gimbiitti dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa kutaa 1fa... Read more »

Doktar Abiyyi Ahimad: Nama jabaa Afrikaa bara 2018

Xalayaa barreessitoonni Afrikaa ‘BBC’f barreessan keessaa gaazexeessituun Gaanaa Elzaabeet Oheenee bara Faranjootaa xumuramaa jirutt taateewwan guguddoo Afrikaa keessatti raawwataman eerteetti. Taateewwan ALA bara 2018tti raawwatama keessaas jalqabarratti kan eerte waa’een Ministira Muummee... Read more »