Dubbiin mareefi marabbaan gaaddisa jalatti furama

Nageenyi jireenya dhala namaatiif utubaadha. Kanaafis dhimma hawaasummaa gaggeeffachuu, dinagdee jabeessuufi siyaasa tasgabbii qabu hojiirra oolchuuf nageenyi jiraachuun akka furtuutti ilaalama. Oromoonis nageenyaaf xiyyeeffannoo addaa kan kennu qofa osoo hintaane dhimma jiraachuufi... Read more »

 “Qaamni kamuu olola qabatamaa hintaane tamsaasuurraa of qusachuu qaba” – Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Ajjeechaan miseensa ABO Obbo Battee Urgeessaa irratti raawwates ta’e, ololli ittigaafatamummaa isaa mootummaadhaaf kennuuf deemaa jiru haala kamiinuu fudhatama hinqabu. Mootummaa Naannoo Oromiyaa ajjeechaa qaama hinbeekamneen miseensa ABO Obbo Battee Urgeessaa irratti... Read more »

 Nageenya waaraaf harka nagaaf diriiretti fayyadamuu

Waamicha nageenyaa mootummaa jijjiiramaatiin taasifameen paartiileen siyaasaa qabsoo hidhannoo taasisaa turan hedduun karaa nagaa socho’uuf gara biyyaa galanis murni akkuma biyya galeen bosonatti maqe, Shaneen walqabatee dararamni Oromiyaa keessatti lammiilee nagaarratti raawwatame... Read more »

 Birraa makarachuuf qonna arfaasaatiif xiyyeeffannaa

Amma tibba arfaasaa keessa jirra. Bitootessi, Ebliifi Caamsaan waqtii arfaasaa keessatti ramadamu. Akka gannaa ta’uu baatus, akka zoonii qilleensaa biyyi keenya itti argamtuutti, yeroon kun yeroo roobaati. Arfaasaa nirooba; midhaantu facaafama; margis... Read more »

Qabamuu jaraa dhageessani mitii?

Qabamaniiru jedhu; dhugaa qabamaniiruu laata? adabbii akkamiitu isaanirratti darbe? barsiisaadhamoo kan isaan jajjabeessuudha, ormi maal irraa barata isa jedhu taa’ee yaadeen deebii dhabe. Kanaafuu qabamuunsaanii kun dhugaadhamoo fafakkeessuuf kan kaayyeffateedha laata jedheen... Read more »

 Milkaa’inoota argaman eegaa jijjiiramicha waaressuu

Seenaa Itoophiyaa keessatti Bitootessi 24, guyyaa seenaqabeessa mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufeefi dhagaan bu’uuraa ijaarsa Laga Abbayyaa itti kaa’ameedha. Jijjiiramaa as yaada Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahmad maddisiisaniin pirojektonni guguddoon maqaa biyyattii... Read more »

 Nageenya hunda keenyaatiif, filmaatawwan nageenyaa jiran hundaan

Nageenyi nama dhuunfaarraa kan eegalu yemmuu ta’u, nageenyi keessoo nama tokkootti eegalu kun guutuu kan ta’u yoo ollaansaa nagaa qabaate qofa. Ollaan nagaa hinqabne immoo mandara nagaa qabu uumuu hindanda’u. Yeroo hedduu... Read more »

Gamtaadhaan dandeenyeerra

“Bara 2003 yeroon dhagaan bu’uuraa ijaarsa Hidha Abbayyaa kaa’amuu televizyiniidhaan argu ililfadheen lafa dhungadhe. Waxabajjii 6 bara 2003 boondii jalqabaa qarshii kuma tokkoon bitee ergasii kunoo addaan hinkunne. Ani feestaalii, cileefi kkf... Read more »

 Boonanii malee boo’anii tajaajilamuu hinbarbaachisu

Mootummaan Naannoo Oromiyaa ibsa gaafa Sadaasa 13/2014 baaseen rakkoolee bulchiinsa gaarii akka Bulchiinsa Naannoo keenyaatti mul’atan hiikuuf xiyyeeffannaa addaa kennuun Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa “Taaski Foorsii” Pirezidaantii Ittaanaa MNOn... Read more »

 Nageenyi waaraan akka mirkanaa’uuf aadaa siyaasaa keenya jijjiiruu

Waltajjiilee marii keessumaa tibbana adeemsifamaniifi adeemsifamaa jiranirratti dhimmi ijoofi qaamolee hundaan irra deddeebiin ka’aa jiru waa’ee nageenyaati, nageenyi bu’uura waa hundaa waan ta’eefi. Waa’ee nageenyaa kana abbootiin amantiifi dura bu’oonni hawaasaa kanneen... Read more »