Maddeen faayinaansii hawaasaa, rakkoo faayinaansiitiin akka hingufanneef

Rakkoolee dhuunfaadhaan keessaa bahamuu hindandeenye wajjummaan mo’achuuf, qabeenyaafi beekumsa walitti fidanii irree gurmaa’een yemmuu hojjatan rakkoon hinfuramne hin jiraatu. Adeemsi beekumsaafi qabeenya walitti fidanii rakkoolee hawaas diinagdee irra aanuuf itti hojjatamu kun... Read more »

“Dargaggootni fandii liqii marmaartuutti sirnaan fayyadamaa hinjiran”

Rakkoolee hojii dhabdummaa dargaggootaa furuuf mootummaan Federaalaa bara 2009 fandii liqii marmaartuu dargaggootaa qarshii biliyoona 10 ramaduunsaa kan yaadatamuudha. Fandiin kun karaa Ministeera Maallaqaa naannoleef gadhiifamaa kan jiru yoo ta’u, Biiroon Misooma... Read more »

“Kan Qeesaar Qeesaariif”

Itoophiyaan Karoora Guddinaafi Tiraanisfoormeeshinii 2fa bara 2008 hanga 2012tti hojiirra oolchaa jirtu milkeessuuf qarshii tiriliyoona 2.3 kan barbaachisu yoo ta’u, kana keessaa %75 galii gibira irraa argamu ta’uu ragaan Ministeera Galii irraa... Read more »

Waldaa Qonnaan Bultoota Luumee Adaamaa abdii uummata bal’aa

Waldaan Qonnaan Bultoota Luumee Adaamaa bara 1989 Godina Shawaa Bahaa Magaalaa Moojootti miseensota nama afuriin yoo hundaa’u kaappitaala qarshii kuma 150 ka’umsa godhachuunidha. Kaayyoon ijaaramuu waldichaa fayyadamummaa qonnaan bultootni gama maraan argachuu... Read more »

Omishtummaa dabaluun midhaan alaa bitamu dhaabuuf

“Omishni qamadii qonnaan bultootni Baalee Omishan Oromiyaa bira darbee ummata biyya kanaa hunda sooruu kan danda’uudha. Lafa omishnisaa naannoo bira darbee biyya sooru kanatti daandiin omishaaleen gabaa ittiin geeffamu dhabamuunsaa immoo fudhachuuf... Read more »

Hattummaa misooma albuudaa Oromiyaa qoraa jiru

Hojiilee Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa Oromiyaaf kennaman keessaa qorannoo qabeenya albuudaawwanii geggeessuu, hayyama kennuufi hayyama kenname bulchuufaan ni eeramu. Abbaan taayitichaa, albuudota gati jabeeyyii (‘precious metals’) Oromiyaatti argaman kanneen akka warqii, imeraaldii,... Read more »

Hojiin kontirobaandii ittisuuf raawwatamaa jiru cimee ittifufuu qaba

Akka Dhaabatni Gumurukii Addunyaa ibsutti, kotirobaandii jechuun adeemsa seeraan alaatiin omishuu, bakkaa bakkatti geessuu, fudhachuu, abbaa itti ta’uu, raabsuu, bituufi gurguruu akkasumas haala mijeessuu jechuudha. Labsiin Gumurukii Itoophiyaa 859/2006 akka ibsutti, seerotaafi... Read more »

Horsiisaafis iccitii kan ta’e faayidaa kanniisaa

Qabeenya uumamaa biyyattiin qabduufi ittiin beekamtu keessaa tokko qabeenya kanniisaati. Faayidaa kanniisaa keessaa kan beekamaa ta’eefi bal’inaan bu’aarra oolaa jiru immoo damma yemmuu ta’u, Itoophiyaan dammaafi bu’aawwan dammaatiin Afrikaa keessaa sadarkaa duraa... Read more »

Milkaa’ina damee qonnaa; fooyya’insa qonnaan bulaatiin

Itoophiyaan biyyoota jalqaba qonna eegalan keessaa ishee tokko yemmuu taatu, gosoota sanyii garaa garaa omishuudhaanis kan beekkamtuudha. Sanyiiwwan biyyattii keessatti omishaman kunnuunis haala qilleensa naannawaa irratti kan hundaa’aniifi omishtummaansaaniis haaluma kanaan kan... Read more »