Tayxe dirinni 4 miliyoone ali daa’’ataano Qoqqowo daa’’attanno

Addis Ababa:- Amandoonnihu baajeettete dirinni gobbaydinna gobbate giddo daa’’ataano lede 4 miliyoone ale ikkitannori qoqqowo daa’’attanno yine agarrannita Sidaamu Qoqqowi Woga Turizimenna Ispoortete Biiro egensiissu.

Handaarunni diru giddo 3-4 biliyoone birri geeshsha eo gamba assate mixi’noonni.

Biirote layinki sooreessinna Turizimete handaari sooreessi kalaa Abbebe Maariimo Itophiyu pireesete uurrinshara xawisino garinni; tayxe dirinni 4 miliyoone ale ikkitannori baarawidinna gobbate giddo daa’’ataano qoqqowo daa’’attanno yine hendanni.

Kalaa Abbebe xawishshi garinni; qoqqowoho boohaarate dagganno daa’’ataano kiiro yanna yannantenni lexxitanni daggino. Qoqqowu kalaqamu biinfilli budu Donna kalaqamunna bunu turizime daa’’ataano kiiro lexxitanno gede assino.

Qoqqowoho Fichee Cambalaallanna Qullaawu Gebrieeli ayyaana lede dagoomunna ayyaanaame ayyaanna ayirrinsanni yannara miliyoonetenni kiirranni daa’’ataano qoqqowo daggannota xawisino.

Qoqqowu kalaqamunni, budu, Dhaggetenna mannu loosino daa’’attote jiro noosiha ikkasinni daa’’ataanote fano assine loonsanni hee’noonnita kalaa Abbebe egensiisino.

Qoqqowoho Hawaasi Garba, Loggitunna Bo’nooru fooncho lede woloottuno haammata turizimete iillo noota xawisinohu kalaa Abbebe; qoqqowu daga ‘’Dayoe Bushshu’’ yite wosinna adhate budinni daa’’ataano qoqowoho keeshshitanni gede assatenni handaarunni afi’nanni eono lossate mixi’noonni yiino.

Amsaalu Felleqe

 Bakkalcho Birra 1, 2016 M.D

Recommended For You

One Comment to “ Tayxe dirinni 4 miliyoone ali daa’’ataano Qoqqowo daa’’attanno”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *