Baatuutti omisha timaatimii dubartoota gurmaa’aniin misoomaa jiru

Baatuu: Waggoota muraasaa as qonna magaalaatiif xiyyeeffannaa olaanaan kennamee hojjetamaa kan jiru yoo ta’u, hojiin gama kanaan dubartoota qaxalee gurmaa’aniin Magaalaa Baatuutti hojjetamaa jiru fakkeenyummaan kan eeramuudha. Bulchiinsi magaalichaa kanuma hubachuun oyiruu... Read more »

         “Tumsa taasifneen nageenyi naannawaa keenyaa fooyya’aa jira”- Dargaggoota Godina Qellem Wallaggaafi Gujii Lixaa

Finfinnee: Tumsa dargaggootni godinichaa taasisaniin nageenyi godinasaanii fooyya’aa jiraachuu Dargaggoonni Godinaalee Qellem Wallaggaafi Gujii Lixaa tibba darbe Gaazexaa Bariisaaf ibsan. Ittigaafatamaan Waldaa Dargaggoo Godina Qellem Wallaggaa Dargaggoo Fedhasaa Dastaa akka jedhetti, Hojii... Read more »

Rifoormiin dinagdee mandhalee jalqabame kan gargaaramtummaa seenaa taasisuudha

Finfinnee: Riformiin dinagdee mandhalee Itoophiyaan jalqabde gargaaramtummaa seenaa kan taasisu ta’uu hayyuun dinagdee ibsan. Hayyuun Dinagdeefi Hogganaan Biiroo Karooraafi Misoomaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Sidaamaa Doktar Daawit Hayyeessoo yaada Roobii darbe Gaazexaa Bariisaaf... Read more »

 Hojiileen misoomaafi nageenyaa Godina Shawaa Lixaatti hojjetamaa jiran milkaa ’oodha

Finfinnee: Godina Shawaa Lixaatti hojiileen misoomaa jalqabamaniifi hojiin nageenya mirkaneessuu bu’aa abdachiisaa argamsiisaa jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksise. Bulchaan godinichaa Obbo Didhaa Guddataa ibsa Roobii darbe Gaazexaa Bariisaaf kennaniin akka jedhanitti, bulchiinsi godinichaa... Read more »

Finfinneetti qonna magaalaarraa omishni toonii kuma 153 ol argame

– Namoota kuma 19 oliif carraan hojii uumameera Finfinneef: Hojii qonna magaalaa barana Finfinneetti hojjetameen omishi toonii kuma 153fi 358 argamuu Komishiniin Qonnaan Bulaafi Misooma Qonnaa Magaalattii ibse. Hojiin qonna magaalichaa mataduree... Read more »

 Ji’a Waxabajjii keessa buna erguun Itoophiyaan riikardii haaraa galmeessite

Finfinnee: Itoophiyaan Ji’a Waxabajjii keessa qofa buna toonii kuma 46 gabaa alaatiif erguun riikardii haaraa kan galmeessite ta’uu Abbaan Taayitaa Bunaafi Shaayii Itoophiyaa beeksise. Akka odeeffannoon miidiyaa hawaasaa abbaa taayitichaarraa argame ibsutti,... Read more »

 Daawwannaan Ministirri Muummee Sudaanitti taasisan daawwannaa seena qabeessa

Finfinnee: Daawwannaan Kibxata darbe Ministirri Muummee Itoophiyaa Doktar Abiyyi Ahmad Sudaanitti taasisan daawwannaa seenaqabeessa ta’uu Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa beeksise. Ministirri ministeerichaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee daawwannicha ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti,... Read more »

Barana Oromiyaatti pirojektootni kuma 21 eebbifamaa jiru

Buraayyuu: Pirojektii eegalame ji’oota shaniifi ja’a keessatti hojiinsaa xumuramee tajaajilaaf oolu arguun biyya kanatti seenaa baratamaa hinturre. Wanti raawwii pirojektotaatiin walqabatee biyya kanatti baramaa ture ijaarsa pirojektii waggaa lamatti xumuruuf karoorfame gara... Read more »

Nageenyi Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya’iinsa agarsiisaa jira

Finfinnee: Haalli nageenya Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyyaa’aa jiraachuu Mootummaan Naannoo Oromiyaa ibse. Barattoota Yunivarsitii Dabaarqii deebi’aa turan 160 tibbana Shaneen ugguruuf yaale tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin irraabuufamaniiru. Hogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa... Read more »

“Misoomni koriidarii Finfinnee kutannoofi qindoomina hoggansaa cimaan kan mul’isuudha”- Kantiibota Magaalotaa

Finfinnee: Pirojektiin misooma koriidarii Magaalaa Finfinnee qindoominaafi kutannoon hoggansaa cimaan kan irraa mul’atu ta’uu kantiibonni magaalotaa jalqaba torbee kanaarratti misoomicha daaw’atan ibsan. Kantiibota magaalota adda addaa biyya keenyaa misoomicha daaw’atan keessaa Gaazexaa... Read more »