Saadate fayyimma woyyeessate 3.5 miliyoone birra fulo assinoonni laaboraatoore Hawaasi quchumira ijaarroonni

Hawaasa:- Qoqqowoho saadate sirchonna, ceattote hayyo woyyeessate loonsanni hee`noonnita Sidaamu Qoqqowi Saadate Jiro Latishshi Biiro egensiissu.

Biirote Layinki sooreessi Dr. Miliyoon Yote xawisanni; qoqqowoho saadate sircho woyyeessatenna fayyimmansa agarantino gede assate loonsanni hee`noonni yiino.

Saadate fayyimma garunni agaranturo laalchimmano lexxitanni hadhannota xawisino.

Fayyimmansa agarantino saada ceatenna buuxate hattono saadatewiinni afi’nanni laalcho lossate hasiisannori giddonni handaarunni qajeelino mannu wolqanna dhiwana buuxo assinaninna xaginsanni kiliniikkanna laaboratoore hasiissanotano Dr. Miliyooni egensiisino.

Konni albaanni qoqqowu deerrinni saadate dhiwana buuxate akeeka Wolayitta Sooddo massine buunxanniha ikkasi kule; tini harinsho yanna adhitannota ikkasenni Giwirinnu ministere hasiisanno laaboraatoorete uduunne irko assiteenna ‘’NADIk’’ yinanni uurrinsha ijaaroonnitano qummeessino.

Federaalete mootimma assitino irkonni Hawaasi quchumira laaboraatoore ijaarre gundoonniha ikkanna; 3.5 miliyoone fulo assinoonni yiino.

Ikkollana, ogeeyyete qajeelsha aatenna babbaxxino uduunne qineessate widoonni sharro assinanni xaa geeshsha loosu giddora eikkinni keeshshinota Dr. Miliyooni xawise; Xa kayinni nooha uduunnu qarra, caabbichu wolqanna mannu wolqa tirre loosu giddorano e’noonnita coyi’rino.

Saadate dhibbi mannu widira taraawate kaayyo 75% ikkannota kulinohu Layinki Sooreessi; konnira, saadate keeraanchimma agara mannu keeraanchimma agara ikkinota huwachishino.

Qoqqowoho saadate fayyimma agarsiinsanni uurrinshuwa xaa yannara 25 kiliniikka, 92 fayyimmate keelli, saada xagisate horoonsi’nanniri 267 haqqunni loonsoonniri hattono 173 siwiilu kiraashe noota xawinsoonni.

Abrahaam Saamueel

Bakkalcho  Onkoleessa 8 / 2016 M.D Hamuse

Recommended For You