“Keeru” latishshu safooti!

 Keeru bacu daniho; co`ichu keerinni, co`itte fooliishshonni, co`ichu araarinni, co`ichu baxillinninna mittimmatenni, co`ichu hobbaatinni, co`itte injoonninna hagiirrunni wkl… xawinsanniho. Korkaatuno keeru heeriro hagiirru, keeru heeriro rodiimma, keeru hee’riro mittimmanna baxillu, keeru hee’riro co`o yiino hobbaati macciishshamme, keeru hee’riro duuchu coy tashshi yaannonna injaannoha ikkanno. Konniraati keeru duuchunkurira safo ikkannohu. Foo’linanni diilallo hasiissannontenni gede keeruno hattoonti.

Keeru wo`minose maate keeraawino dagooma kalaqqanno. Keeru wo`minosi dagoomi keeru mootoo`mino qooxeessanna gobba safanno. Keeru bati`nosi qooxeessinna gobba albaagge noo halaali daafira huwattanno ilama ayidde ikkannohura wo`ma jireenya adda assate jawaatanno; jawaantesino guma laaltanno. Jireenyu latate;latate kayinni keeru hasiissanno. Keeru hoogiro latinsoonnihu muttu lipheessi giddo diigamanno; keeru hoogiro hudenna buxima ha’la’litanno.

Techono Itophiyunna Itophiyu dagara hasiisannohu; batisseno hasidhannohu konneeti. Korkaatuno, keeru waaga garunni huwachishshannota haammata akatubbanna tunceessuwa la`ino tini gobba. Keeru ba“e, rodiimma kakkachite, mittimma jifante, hasaawunna macciishshama xeertidhe, gato yaanna araaru allaggicho ikke, wole widoonni qole xixxiiwamanna cancu mootoo`meenna urde kayissa geeshsha iillite keeru hoonge qarri uminsara iilleenna huwattino.

Seeda dirra giddo kalaqantino gaancuwanna olu iillishinota mannihimmate gawajjo, miinju kassaronna dagoomu shetto mageeshsha waaga baatisiissinonsaro la`ino. Ikkinohurano gaancenna olu tuge sa“annoha kolishsho bassa wolootunniwi ikkikkinni uminkenni, keerunnita xabbino doogono meessiwinnino ikko wolootuwiinni huwata dandiinoonni hedeweelchubbano kalaqantino.

Xaa yannara hasiisannohu qole tenne garunni huwantoommota keeru doogo kaajjisha hattono gaancetewinninna oluwinni xeerti’ranna keeru doogo aana illachishate. Korkaatuno olammenna qasamme baca coye hoongoommo; baxammenna mittimmatenni uurrine baca tirfi`noommo tunceessuwa konnira qara xawishshubbaati.

Wole agurranna, soorrote kawa noo onte dirra la“a dandiineemmero qarrubbanke ofolline hasaawa hooganke korkaatinni koyeno ko`ono leeltino gaancubbanna olu xibbuu kuminni kiirranni daganke heeshsho xoqolino. Miliyoonnatenni kiirrannireno iibbino mininna jajjinsanni darammete tuggino. Tiriiliyoone birrinni hendanni gobbatenna dagate jajja buluulo assitino. Qansootu dagoomu millimmono jawa gufo xaaddinose.

Kuni baca kisaara kalaqinohu keereho balaxo uyine hasaawa hoogankeenniti. Keereho balaxo uyine, dagate mittimmaranna gutu horaameessimmara hende millinsoommoha ikkeemmero; haranchunni xoqolantino daganke, jironsanna jajjinsanni darantino qansooti, bushshaho buko buluulo ikkitinoti gobbate jiro, gobbate gede buximate giddonni fulate assineemmo sharro aana ledote dhuka ikkite harinshonke ollahissannonkanni.

Ikkolla ikkinnina, techono keeru daafira hasaawate; keeru daafira loosate dibbarrino. Keere dirrisate wonsha hasiisannonke coy dino. Keeru hasi`rannohu co`icha wodananna suwashsho laooshsheeti. Co`ichu wodani maaronna araara batise halchanno. Suwashshu laooshshi qole keereho diriirtanno anguwa danchummatenni adhanno. Togo ikkanno woyte wodanu halamanno, surreno danchummate coyira hirantanno; anguwano latishshaho diriirtanno.

Bassansa ga`ara tareessate shaa`maltanno batinye hajubbanke keerenke booreessitanno gede, latishshunna jireenyu doogonkenni gufissankera kaayyo aa dihasiissannonke. Techono aliyyeenni, galchimi widoonnino leeltanno gaancubbanna ga`labbote hoonge buensa beroo barrinni, techonninna ga`a laooshshinkenni xorshantannore ikkansa huwante kullammonsara hasiisanno.

Gutu gobba uurrinsannihu bero “Dhagge” aana kiphamatenni dikkino. Techo sa`ne ga`a kalanqeemmohu gibbote aana safamme olammeemmo woyte dikkino. Jireenyanke buunxeemmohu woyyino ga`a “Ninkera” yaatenni ikkinnina “Anera” yine hendanni loosatenni dikkino. Togo ikkanno woyte xa la`neemmo garinni mittimmatenni roore qacce amande gibbo iibbabbishate, halamatenni roore xixxiiwamate, keerunni roore cancunna olu widiraati massannonkehu. Keeru ba“eenna gibbo darga amaddanno woyte,ba“annoti manchu lubbooti, diigantannoti jirote, gufisantannoti dagoomitte safonkeeti. Ikkinohurano gummaa`mate halchineemmo jireenya adda assate keeru waaga lipheessahono deama dihasiissanno!

Bakkalcho Woxawaajje 18, 2015 M.D

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *