Yesuusi Maalasinna Mundeesi aatenni woxxinonke;ninkena?

Yesuusi tenne kalqera daye shetto lainohu cubbisinni dikkino. Tenne kalqe aana noo shettonna qarra hiittoonni sa’nannironna qeellanniro,mimmito hiitto ikkine baxama ayirrisamanna kaa’lama noonkero rosiisatenni lawishsha ikkateeti.

Mootichu yesuusi sai basera baala lawishshunni rosiisanni sainota amma’note massagaano qullaawa maxaafa naqqaashe assatenni rosiissanno. Hooginohura aa,kallinoha uddisiisa,usuraminoha xa’manna heeshshi yine mimmito ayirrisammanni hee’ra loosunni leellishino.

Kalleenna uddisiisoottoeni,hudi’reenna itisoottoeni? Usurameenna xa’moottoeni? Yaanni qullaawu maxaafi giddo borreessamino garinni Yesuusi xa’mino xa’mo isira dikkino. Yesuusi mootichu duucha dandaannoho. Dihudi’ranno;hudi’dhinorira itisa dandaannota lame timanna onte Qulxu’me bacu mannira itise duushshino. Di kallanno kallitinore uddisiisanno. Diusuramanno usurantinore tire leellishsino mootoollete mootichaatina!

Anera dhagge ikkannoerinna maala’lisannoeri mittu manchi/ mancho hoogge huuccidhanni dagginotera “Maganu oohe” yine geegiissinannirichooti. Mitte saante aate maganunniwa sonkanni;waasanna daabbo aateno “Maganu oohe” yinanni. kiisetenna qoraho hoogiro maayye ikkona. Holgenna hadiro nookkihano ikkiro yinona. Shiimmaadda soorrantino saante noonkekki daafira “maganu oohe” yine geegiissineemmori me’’eho? Meessaneetonke layi’no.

Maganu ninkere maalasinna mundeesi uyinonke;woxxinonke. Tunsichunni xawaabba fushshinonke. Konne assinke eega afi’noommori kiisete hee’reenna xaano maganolla mayira shetinseemmo. Maganu loosannohu manchi beetti widoonni higeetiwe. Miteekke huucci’ranni noohu jifotella ikki? Saanticho aateno magano oohe? Eeci;uyinonkeri roorannona uyino. Uyine hoonganniri dinona baqqi yino. Qullaawu maxaafi giddo yesuusi umisinni waa xa’mi’rinowe. Mancho aate gunguntuta “waa xa’miranni noohehu ayetiro afoottaro… heeshshote waa aannoho” yaatenni isi aanno woyi wirro gooriissannokkiha ikkasiwe xawisino. Ee,hooginohura aa gordu doogo fantannote.

Kaote ayyaani iillaara feeffatanno woyte suntasira albaanni Yesuusi biilinke hawaariyaatennita lekka hayishshe mimmito ayirrisama rosiisino. Ninke ilamano hakkonne qaagate geeshshira konne barra huuccattote mine leellatenni mimmitoho lekka hayishshitanna la’nanni. Ee;wodaninni ikka noosi ayirrinyeetinna baxilleeti. Kuni kayinni hattenne Arbera calla ikka dinosi. Iimira ha’nammo geeshsha danchummate looso sufalla hasiissanno. Gordu waalchi danchummate loosi waawanchinnilla fa’namannona.

Techo illetenni la’noommokki kaaliiqa “banxeemmohe” yinanni su’masi woshshinanni. Balanxe mulenke nooha baxa hasiissannota dirre leellishinonke. Mimmito ayirrisama,baxama, kaa’lamanna irkisama qullaambete doogooti.

Kiristinnu heeshsho meessaneetira calla hee’nannita dikkitino; woloottu daafirano huuccinannite. Wolootta irkinsannite. Qarru giddo noore kaa’linanni heeshshooti.

Mootichinke Yesuusi Kiristoosi baattote aana baca gaance kalaqantinota tirino. Gatona yaa rosiisinonke. Araarama rosiisino. Kiristoosi baxille, keere, araarsannoha ikkinota leellishinonke.

Hiittenne amma’no harunsaanono amma’nonsa guma leellishate assitannore la’neemmo. Qarrantinore irkissanna, buxane kaa’litanna, xissantinore xa’mitanna, usurantinore xa’mitanna woloottano Qullaawu qaali giddo worroonni hajajo wonshitanna la’neemmo. Amma’no yaa Maganu wolqaati. Techo taalinokkiri ga’a taalanno yine hexxo assi’nanni harinshooti. Harunsaano amma’nonsa fajjitanno garinni assootunni leellishshannore umonsa woffi assite qeelamatenni lawishsha ikkannore leellishshanno.

Ninkeno, jironkeno, loosinkeno Maganunnireeti. Konnira, amma’nonkenni bikkammeemmohu wolootta kaa’latenninna baxille leellishatenniiti.

Konnira ayyaana ayirrinseemmo woyte calla ikkikkinni hiittenne yannarano ikkiro hiittenne amma’no harunsaano Kaaliiqi hajajo gumulatenna lawishshasi assootunni leellishate rosichi kaajje sufa hasiissanno. Noosihu hooginohura aa hasiissanno. Qaru giddo noori daafira huuccanna shettonsa beeqqa hasiissanno. Xissantinore ikko usurantinore xa’ma hasiissanno. Dhuku noonsakkire towaatano hattonni Maganu albaanni jawa waaga afisiissanno. Yesuusi biilinke maalasinna mundeesi aatenni woxxinonke. Ninke kayinni isi cincanni cinca,isi sutamanninna shetanni xawaabba afi’noommo. Ani manchi beetti looseemmo cubbi sutisiisannoho.

“Ane suntanni darga isi sutame;

Ane waammanni darga isi waamame

Assinori nookkiha togo ikke xaaxame

Yesuusi gatinsoe ane”!

Hawalla iillishi’ne;iillishinke!

Yaareed geetaachew

Bakkalcho Dotteessa 24, 2016 M.D

Recommended For You