‹‹Itophiyu daga heeshshonsa gafinni gobbanna daga horaameessitanno dhagge borreessa hasiissannonsa›› -Dokiter Roodaas Taaddese Hundi maareekkote mini xiinxallaanchonna borreessaancho

Addis Ababa:– Itophiyu daga mitte mittente heeshshote gafanninna 365 mittu mittunku barri doychonni gobbate, dagatenna kalqete horo ikkitanno dhagge borreessitara hasiissannota hundi maareekkote xiinxallaanchinna borreessaanchu dokiter Roodaas Taaddese xawisi.

D/r Roodaas haaro diro lainohunni Itophiyu pireesete uurrinshara xawisino garinni; sanu kiiro, doychote harinshooti. Sanunni diuurrineemmo ha`neemmo. Baalunku millisaanote. Arrishsho, aganuno millisanno. Loosunna heeshshote soorro giddo millimillo assa hasiissanno.

Haaru diri haaro ayimma amande hodhineemmoho yiinohu D/r Roodaasi; kiirote ledo mitteenni qaafa noonke. Maganu diru dirunkunni 365 qooli noosiha maano borreessinoonnikkiha co`icho woraqata uyinonke. Mittu mittunku qooli aana banxoommoha borreessinammora fajjinoonni. Tenne barrubba giddo gobba, daganna kaqe horaameessannonna naaxxisanno looso loosa hasiissanno yiino.

Sana/diro/kiirate safarate; arrishsho, aganu beeddahe hasiissanno. Arrishshote kiirora kaalaandere qixxeessa dandiinanni. aganu kiiro garinni sana kiira dandiinannitano buuxisino.

Hunda Itophiyu daga gordo, arrishsho, beeddahenna agana xaphooma gordu bissa xiinxallansa korkaatinni, addi sana kiirranni amanyoote loosate dandiitinotano coyi`rino.

Arrishshote kiirate amanyootinni techo 2016 M.Diro e`noommo. Korkaatuno mittu diri Itophiyu daga kiironni 365 barra 15 keekroose woy 06 kaaliit yamamanno; 06 saate lame xiqqeessa ikkinotano lawishshunni huwachishino.

Aganu kiiro garinni 354 barra 22 keekroose 01 kaaliit, 37 salfiit 52 raabiit 48 amfiit yinannita. Ayyaanano guddanno yanna ikkasino xawisino. Konni daafira aganu kiiro garinni 2077 maarote diri e“annotano coyi`rino.

Arrishsho la“atenni arrishshote kiiro garinni kaalaandere, aganunni kiiratenni qole liinaar kaalaandere loosansa korkaatinni lamunkunni kiira dandaanno sanu kiiro hee`ranno gede dandiissitinota leellishino. Itophiyunniti sanete kiiro galchimi sanete kiiro ledo lamali diri, 11 barri badooshshi noositano kulino.

Itophiyu daga fooqa 13ki jeefote agani nooseha ikkanna insa kayinni fooqa huntinohura mittu mittunku aganinsa 31, 30, mittu agani qole 28 noonsa. Itophiyaho 30 barrubba no; tini coyibba baca badooshshubba hoodissino yiino.

Kaimu badooshshinni 753 sani noonka. Xa gamba yee lamala diro ikkino. Baxxinohunni Itophiyu woloota Beezantayin gashshooti giddo noori harunsitannohu sanete kiiro amete fixiret woy amete alem yinanniho.

Kalqe kalaqantunkunni hanafe noota kiirtannonka. Kiristoosi sani albaanni noo sane amete fidda, amete kinene yaatenni kiirannohu Roomu quchumi safaminoha qidime lidete kiristoos 753 sane mite yee kiiratenni ikkinotano buuxisino.

Abbebech Maatewoos

Bakkalcho  Wocawaaro 3, 2016 M.D

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *