Booranatti pirojektotni rakkoo nageenyaan adda citanii turan humna guutuun hojiitti deebi’aniiru

Boorana: Godina Booranaatti rakkoo nageenyaan walqabatee ijaarsi pirojektota hedduu lafarra harkifachaa ture yeroo ammaa rakkoon kun furamuusaatiin humna guutuun gara hojiitti deebi’uu Bulchaan Godina Boorana Bahaa Obbo Abdulrazaaq Huseen ibsaniiru.

Pirojektota ijaarsisaanii adda citanii turan keessaa tokko Pirojektii Ijaarsa Hidha Burqituu ta’uu himanii; ammaan tana garuu rakkoon sun furamee ijaarsisaa eegalamuu yaadachiisaniiru. Pirojektiin kun qarshii miliyoona 210 ta’uun kan ijaaramaa jiru yemmuu ta’u, lafa hektaara 30 ta’erratti kan hojjatamuudhas jedhaniiru.

Ijaarsa pirojektichaatiif kan qabamee ture guyyoota 241 akka ture kan himanimmoo maanaajara pirojektichaa Obbo Bisraat Yohaannisidha. Sababa rakkoo nageenyaafi dhiyeessii galtee ijaarsaatiin yeroo qabametti xumuruun kan hin danda’amne ta’uus ibsaniiru.

Amma garuu rakkoon nageenyaafi dhiyeessiis furamuusaaniitiin humna guutuun ijaarsarra jiraachuufi ji’oota afuriin booda hojiinsaa xumuramee faayidaaf kan oolu ta’uu dubbataniiru.

Oduudhuma walfakkaatuun, Godina Gujii Aanaa Adoolaa Reeddetti lafti hektaara Kuma 72 kilaastaraan misoomaa jiraachuu Waajjirri Qonnaa Gonidichaa ibseera.

Godinichatti boqqolloo dabalatee sanyiiwwan akka boloqqeefi kanneen biroos kilaastaraan facaasuu qofa osoo hin taane sanyiiwwan filatamoofi galteewwan qonnaa qixa sirriin waan fayyadamaniif barana omisha caalu kan eeggatan ta’uus Ittigaafatamaan Waajjirichaa Obbo Taaddasaa Buzunee ibsaniiru.

Godinichatti Sanyiiwwan akka boqqolloofi boloqqee walkeessa makuudhaan facaasuun baratamaa dhufuu kaasanii, kunis callaa fooyya’aa ta’e argachuun cinatti misoomummaa biyyoo mirkaneessuufis shoora olaanaa bahachaa jiraachuus ibsaniiru.

Sochiin misooma qonnaa godinichatti taasifamaa jiru jajjabeessaa ta’uu kan dubbatan ammoo Afyaa’ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa’aadaa Abdurahmaani. Sochiin jiru hojii misooma qonnaa akka Oromiyaatti eegalame milkeessuu keessatti qooda olaanaa kan qabu ta’uu ibsaniiru.

Hojiiwwan misooma qonnaa, qonnaan bultoota fayyadamoo taasisan bakka hundatti akka babal’atuuf sirni hordoffiifi too’annoo cimaan diriiruus yaadachiisaniiru.

Godinni Gujii godinaalee waggaatti yeroo lama omisha kennan keessaa isa tokko ta’uu kan ibsan ammoo Hogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu yommuu ta’an, yeroo ammaa kanatti lafti Oromiyaa harki caalu kilaastaraan faca’aa jiraachuus himaniiru.

Bayyanaa Ibraahimiin

BARIISAA SANBATAA Waxabajjii 8 Bara 2016

Recommended For You