Wednesday, February 20, 2019

Oduu Biyya Keessaa

Oduu Biyya Alaa

IJOO DUBBII

Gaachanummaa gochaan mirkanaa’e

Raayyaan Ittisa Biyyaa Itoophiyaa daangaafi nageenyaa biyyattii mirkaneessuu bira darbee nageenya biyyootaa ollaa kabachiisuufillee wareegama olaanaa gahumsaan bahachuun beekama. Raayyichi gahumsaafi naamusa ittiin beekamuun nageenya...

YAADA

Filannoo biyyaalessaafi qooda fudhattoota

Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa 6fa bara dhufu kan gaggeeffamu yoo ta’u, gaaffiin ‘yaa dheeratu moo hindheeratiin’ jedhu bifa faashinii fakkaatuun dhiyaachaa jira. Sababni dheerachuufi haaluma...

SIYAASA

“Afrikaan hudhaalee ittiin liqimfamtee jirtu keessaa bahuu qabdi” – Antooniyoo...

Walga'iin Gamtaa Afrikaa waggaa waggaan teessoo gamtichaa kan taate, magaalaa guddoo Itoophiyaafi handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti kan gaggeeffammu yoo ta’u, sirnicharratti murteewwan jajjaboo ni...

AADAAFI ARTII

DINAGDEE

Injifannoo siyaasaan argame dinagdeedhaan utubuuf

"Jijjiiramoota biyyattii keessatti mul'achaa jiraniif ummatni Oromoo gatii olaanaa akka kanfale beekamaadha. Kana immoo dingdeerrattis agarsiisuun barbaachiisadha. Haa ta'u malee Oromoon lafti isaa lafee isaa...

SAAYINSIIFI TEEKINOOLOJII

MUKUU BA’UUF

HAWAASUMMAA

“Lakkaawwii ummataafi manaarratti baay’ina saba tokkoo hir’isuun; dabaluunis waan hinyaadamnedha” ...

Lakkaawwiin ummataafi manaa waggaa kudhanitti al tokko akka biyyaalessaatti kan gaggeeffamu yoo ta’u, baay’ina lammiileefi manneenii bulchiinsa daangaa biyya tokkoo keessa jiraatan, akkasumas ragaalee...

ISPOORTII

Shaapiyoonaan liigii piriimeerii marsaan duraa xumurame

Finfinnee:Waggaa waggaadhaan kilaboota liigii piriimeerii Itoophiyaa jiddutti kan adeemsifamu shaampiyoonaan kubbaa miilaa baranas kilaboota 16n jidduutti adeemsifamaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneefi Dirree Dawaa dabalatee kilaboota...